mapa strony   |   kontakt   |

Konkursy

Konkurs: nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

głowny księgowy [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.08.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.08.2014, 14:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi

Oryginalna treść ogłoszenia

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi im. Leona Kruczkowskiego
ul. Ćwiklińskiej 9
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
głównego księgowego
1. Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Leona Kruczkowskiego, 92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9
2. Tel.: 42-673-01-15, 666 09 35 83, e-mail: szkola.podstawowa.34@gmail.com
3. Stanowisko: Główny księgowy
4. Wymiar etatu: ½ etatu
5. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9, 92-508 Łódź
6. Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno- skarbowe,
 nieposzlakowana opinia,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 znajomość księgowości budżetowej,
 biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych i płacowych, Płatnik ZUS, PFRON, obsługa systemu bankowości internetowej Getin Noble Bank S.A. - GB24, obsługa sprawozdawczości GUS, obsługa SIO.
Wymagania dodatkowe:
 posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.
Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:
 obsługa finansowo-księgowa Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi im. Leona Kruczkowskiego,
 prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie ProgMan,
 terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 sporządzanie deklaracji skarbowych i PFRON,
 sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.
Wymagane dokumenty:
 CV,
 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej),
 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
 aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 w godz. 9:00 -15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi"
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2014r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu konkursu informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi (www.sp34.lodz.edubip.pl)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 673 01 15 – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34
w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9
Agnieszka Błażejczyk

Opublikowano dnia: 18.07.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl