mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin szkoły

 

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi

 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie
oświaty z dnia 1991 roku (ze zmianami) oraz Statut Szkoły.
Celem regulaminu jest uszczegółowienie  zapisów zawartych w powyższych dokumentach zgodnie z potrzebami szkoły.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.    Regulamin określa uprawnienia i obowiązki uczniów, niektóre obowiązki nauczycieli i wychowawców oraz niektóre zasady funkcjonowania zbiorowości uczniowskiej w szkole.

2.    Postanowienia regulaminu są jednym z kryteriów ustalania semestralnej  i końcoworocznej oceny ze sprawowania.

3.    Interesy uczniów reprezentuje Samorząd Uczniowski.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

1.Lekcja

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a)     znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

b)     pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a)     punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

b)     aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

c)      uzupełniania braków wynikających z absencji.

 

2. Sala lekcyjna

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a)     udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,

b)     kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2 Uczniowie mają obowiązek:

a)     pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

b)     dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

c)      niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

3. Odpoczynek

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a)     odpoczynku podczas przerwy,

b)     dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty

i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a)     przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)     dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,

c)      zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia,

d)     właściwego zachowania się podczas przerw, dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów.

 

4. Prace domowe

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a)     uwzględniania przez nauczyciela ich psychofizycznych  możliwości,

b)     ukierunkowania przez nauczyciela wykonywania pracy domowej.

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a)     starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,

b)     kształtowania nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.

 

 

5. Zeszyt przedmiotowy

 

1 Uczniowie mają prawo do:

a)     rzetelnej informacji ze strony nauczyciela w zakresie prawidłowości prowadzenia zeszytu,

 

2 Uczniowie mają obowiązek:

a)     posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podręczników,

b)     starannego powadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami stawianymi przez nauczyciela.

 

6. Prawa i obowiązki ucznia szczegółowo określa Statut Szkoły.

 

7. Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny z zachowania określają

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania stanowiące integralną część Statutu Szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ III.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY.

 

 

1. Procedury lekcyjne

 

1 Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed klasą.

2 Podczas lekcji wszyscy dążą do maksymalnego wykorzystania czasu pracy, unikają zachowań, które przeszkadzają innym (nie trzyma na ławce trzymają butelek, ciastek, przedmiotów, które nie są pomocami do danej lekcji.)

3 Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

 

2.Procedury inne niż lekcyjne

 

1 Nieobecności

a) Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym(dzienniczek). Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi wyłącznie w formie pisemnej (podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia po ustaniu nieobecności.    W przypadku braku usprawiedliwienia w danym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane. Nie będą uwzględniane usprawiedliwienia nie spełniające w/w warunków.

  Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.

b) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel,     z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnej informacji od rodzica lub prawnego opiekuna.

c) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.

d) Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w bibliotece lub świetlicy szkolnej.

ANEKS 1

2 Strój szkolny

a)     Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódniczka; chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie).
Rodzaje uroczystości podczas  których uczniowie występują w stroju galowym: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystości związane ze świętami narodowymi, wigilia klasowa, sprawdzian po szkole podstawowej (także próbny), reprezentowanie szkoły podczas konkursów przedmiotowych.

b)     W pozostałe dni uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju spełniającego następujące kryteria:

·   Preferowane kolory stroju : biały, czarny, granatowy, niebieski, szary ( zakaz noszenia strojów w jaskrawych kolorach);

·   Długość spódnic – sięgająca kolan ( nie krótsza);

·   Zakaz noszenia bluzek na cienkich ramiączkach oraz głębokich wycięć ;

·   Koniecznie zakryty brzuch;

Ponadto:

·        Zakaz noszenia okazałej biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (ewentualnie dopuszczane skromne ozdoby , na własną odpowiedzialność);

·        Zakaz ekstrawaganckich ozdób ( cekiny itp..);

·         Zakaz stosowania makijażu oraz malowania paznokci .                         

c)      W przypadku gdy uczeń nie przestrzega postanowień regulaminu szkoła podejmuje następujące działania:

·        Nauczyciel lub dyrektor niezwłocznie powiadamia rodzica dziecka

·        Uczeń pisemnie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu szkoły

·        W przypadku notorycznego uchylania się od noszenia stroju określonego regulaminem szkoły zostaje obniżona ocena                          z zachowania o jedne stopień.

d) W sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy (biała koszulka, ciemne spodenki).

e) Strój gimnastyczny służy tylko do zajęć sportowych, nie wchodzi się                       w nim do sal lekcyjnych, stołówki.

f) Po wejściu do szkoły, bez względu na rodzaj zajęć i godzinę ich rozpoczęcia, uczeń zmienia obuwie i pozostawia okrycie wierzchnie                 w szatni.

 

  1. Telefony komórkowe i inne przedmioty wartościowe.

 

1             Uczeń podczas lekcji ma wyłączony lub wyciszony telefon komórkowy.

2             Uczeń na lekcji nie korzysta z własnych urządzeń typu discman, mp3

3             W przypadku korzystania w czasie lekcji przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń nauczyciel konfiskuje sprzęt                      i odnosi go do dyrektora szkoły, skąd odbioru może dokonać jedynie rodzic ucznia.

4             Szkoła nie odpowiada za przyniesione przez uczniów przedmioty wartościowe i duże sumy pieniędzy.

 

ROZDZIAŁ IV

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i karania uczniów zostały zapisane w Statucie Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ V

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

  1. Uczniowie mają prawo do:

1             ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,

2             uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

  1. Uczniowie spędzają przerwy na tym piętrze, gdzie mają kolejną lekcję.
  2. oczekujący na informatykę i j. angielski przebywają w holu głównym na I piętrze.
  3. Uczniowie podczas przerw mają obowiązek zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie spędzać przerwy w toalecie
  4. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły (tzn. od początku pierwszej do końca ostatniej lekcji zgodnie z planem danego ucznia).
  5. Uczniowie wchodzą  do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
  6. Po ostatniej lekcji w danym dniu uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę według zasad określonych przez rodziców.
  7. Uczniowie znają i respektują regulaminy pracowni przedmiotowych,
  8. O złym samopoczuciu uczniowie informują wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną.

10.     W przypadku, gdy uczniowie przyjdą do szkoły w czasie trwania  godziny lekcyjnej, wówczas nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym lecz po przebraniu się przechodzą niezwłocznie do świetlicy szkolnej lub biblioteki

11.     O złym samopoczuciu uczniowie informują wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną.

12.     W przypadku, gdy uczniowie przyjdą do szkoły w czasie trwania godziny lekcyjnej, wówczas nie wolno przebywać im na korytarzu szkolnym lecz po przebraniu się przechodzą niezwłocznie do świetlicy szkolnej lub biblioteki

13.     Osoby obce odwiedzające szkołę ( w tym rodzice ) powinny wpisać swój pobyt do zeszytu wejść i wyjść. 

14.     Pracownicy szkoły, mają obowiązek zwracać baczna uwagę  na osoby obce znajdujące się  na terenie placówki.

 

ROZDZIAŁ VI

KONTAKTY Z RODZICAMI ORAZ RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

 

1.     Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka.

2.     Korespondencja z rodzicami odbywa się poprzez wpisy do dzienniczków ( w przypadku nie posiadania przez ucznia dzienniczka- do zeszytów przedmiotowych) , w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. 

3.     Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych    i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę  z wyjątkiem tych ,           w których liczba uczestników jest ograniczona,( wycieczki, wyjazdy).

4.     Rodzice wezwani przez pracownika pedagogicznego szkoły mają obowiązek skontaktować się z nim niezwłocznie , a gdy tego wymaga sytuacja  stawić się osobiście w szkole w ciągu trzech dni                       od otrzymania wezwania.

5.     Spotkania rodziców z nauczycielem odbywają się w czasie zebrań klasowych lub w czasie comiesięcznych  konsultacji nauczycieli,               w sytuacjach nagłych po uprzednim umówieniu się.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.     Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski.

2.     Postanowienia niniejszego Regulaminu na uzasadniony wniosek Rady Rodziców i Samorządu uczniowskiego może zmienić Rada Pedagogiczna - zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej 2/3 swego składu.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 241
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 05.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl