mapa strony   |   kontakt   |

Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkow

SP 34 w Łodzi STATUT SZKOŁY
SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I § 1-3
- POSTANOWIENIA OGÓLNE 3-5
ROZDZIAŁ II § 4-8
- CELE I ZADANIA SZKOŁY 5-10
ROZDZIAŁ III § 9-15
- ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 10-20
ROZDZIAŁ IV § 16-24
- ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 20-27
ROZDZIAŁ V § 25-31
- NAUCZYCIELE
I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 27-34
ROZDZIAŁ VI § 32-38
- UCZNIOWIE 35-43
ROZDZIAŁ VII § 39
- RODZICE 43-44
ROZDZIAŁ VIII § 40-46
- ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA UCZNIÓW 44-54
ROZDZIAŁ IX § 47-49
- ZASADY ORGANIZOWANIA SPRAWDZIANÓW
I SPRAWDZIANÓW CYKLICZNYCH 54-56
ROZDZIAŁ X § 50-53
- ZASADY ORGANIZWOANIA EGZAMINÓW
KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 56-63
ROZDZIAŁ XI § 54-55
- ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA
ZACHOWANIA ORAZ ODWOŁANIA OD OCENY 63-73
ROZDZIAŁ XII § 56
- UKOŃCZENIE SZKOŁY 74
ROZDZIAŁ XIII § 57

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 75


SP 34 w Łodzi STATUT SZKOŁY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Statut opracowany został na podstawie :

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(tekst jednolity Dz.U. nr 256 z 2004 r poz. 2572 ze zmianami.)

2. Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (Dz.U. nr 61 z 2001 r. poz.624 ze zmianami.)

3. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku. (tekst jednolity Dz.U. nr 97 z 2006 r. poz.674 ze zmianami.)

4. Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. nr 83 z 2007 r. ze zmianami)


§ 2

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi.

2. Adres szkoły: Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9

3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach oraz stemplach może być użyty czytelny skrót nazwy: Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi.

4. Szkoła używa pieczęci urzędowych: dużej i małej zgodnie z odrębnymi przepisami. Pieczęć okrągła z godłem posiada napis w otoku o brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi.

5. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałami określają odrębne przepisy.

§ 3

1. Organem prowadzącym szkołę podstawową jest Miasto Łódź. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

5. Przyjmowanie dzieci do szkoły podstawowej odbywa się zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty z 7 IX 1991 r. (z późniejszymi zmianami). „Z urzędu” przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Uczniowie spoza rejonu przyjmowani są po złożeniu przez rodziców (lub prawnych opiekunów) dziecka uzasadnionego podania. Podania te rozpatruje Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę liczebność klas i sytuację rodzinną dziecka, rodzeństwo w szkole, bliskość zamieszkania.

6. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

7. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną i bibliotekę zgodnie z regulaminami wprowadzonymi przez Dyrektora Szkoły.


Rozdział II
Cele i zadania szkoły

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. W swej pracy wychowawczej nauczyciele, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie:
1 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;
2 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą;
3 mieli świadomość użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
4 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
5 dążyli do osiągnięcia celów życiowych;
6 uczyli się szacunku dla wspólnego dobra;
7 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych;
8 kształtowali w sobie postawę dialogu, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

4. W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoła podstawowa realizuje kształcenie zintegrowane w pierwszym etapie edukacyjnym, obej¬mującym klasy I - III oraz kształcenie z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych w drugim eta¬pie edukacyjnym, obejmującym klasy IV - VIII.

5. W szkole podstawowej realizuje się następujące ścieżki edukacyjne:
1 edukacja prozdrowotna,
2 edukacja ekologiczna,
3 edukacja czytelnicza i medialna,
4 wychowanie do życia w społeczeństwie:
1) wychowanie do życia w rodzinie,
2) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,
3) wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
§ 5
1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła realizuje szkolne zestawy programów nauczania, a przez to w szczególności:
1 umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu końcowego i egzaminu,
2 działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
3 zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności oraz zachowania uczniów określają wewnątrzszkolne zasady oceniania .

4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§6

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
1 służy rozwijaniu wśród uczniów miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dzie¬dzictwa kulturowego,
2 kształtuje postawy osobowe i społeczne oparte na uniwersalnych zasadach etyki, respek¬tujące chrześcijański system wartości,
3 przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w opar¬ciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
4 kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
5 wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,
6 upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
7 kształtuje postawy patriotyczne,
8 sprzyja zachowaniom proekologicznym,
9 umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
10 szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
11 budzi szacunek do pracy, w tym także poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska.

3. Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyki, uchwalane przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz za zgodą rodziców korzysta ze wspomagających programów profilaktycznych oferowanych przez firmy edukacyjne.

§7

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1 ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
2 sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.
3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:
1 podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2 podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.

4. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Wicedyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i odrębne przepisy prawa.

5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

6. Obowiązki kierownika i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez zespół szkół określają od¬rębne przepisy.

7. W razie zaistniałego wypadku nauczyciele podejmują działania zgodne z procedurami określonymi odrębnych dokumentach „Procedury postępowania nauczycieli SP 34 w Łodzi w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” oraz „Regulamin wycieczek szkolnych”.

§8

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana poprzez:
1 zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;
2 zajęcia specjalistyczne: psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjioerapeutyczne;
3 terapię indywidualną i rodzinną;
4 zobowiązanie nauczycieli do dostosowania na pisemny wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej wymagań w zakresie wiedzy i umiejęt¬ności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny przy współudziale wychowawców klasowych.
4. Szkoła organizuje opiekę na uczniami z grup dyspanseryjnych poprzez:
1 konsolidację zespołu klasowego, do którego należy uczeń;
2 nauczanie indywidualne orzeczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, organizowane w domu ucznia lub w szczególnych przypadkach na terenie szkoły.
5. Szkoła organizuje indywidualny tok nauki i promowania uczniów poza normalnym trybem dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
6. Dyrektor może udzielić zezwolenia na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego na wniosek rodziców ucznia i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Rozdział III
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 9

1. Organami szkoły są:
1 Dyrektor Szkoły,
2 Rada Pedagogiczna,
3 Rada Rodziców,
4 Samorząd Uczniowski.

2. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swych kompetencji.

3. Organa szkoły są zobowiązane do wzajemnej, bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach.


§ 10
DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Miasta.

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2 sprawuje nadzór pedagogiczny,
3 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
6 wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, potrzeb oraz zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7 współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
8 ustala ocenę dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego,
9 zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego i przyjmuje sprawozdania z realizacji tego planu,
10 przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym,
11 powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopnie nauczyciela kontraktowego,
12 nadaje nauczycielom stażystom stopień nauczyciela kontraktowego (po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej),
13 kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, stwarza właściwe warunki pracy.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3 występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor wykonuje swe zadania we współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami uczniów oraz Samorządem Uczniowskim.

5. Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


§ 11
WICEDYREKTOR

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora - zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wicedyrektora powołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

3. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły Dyrektor powierza jednemu z nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

4. Wicedyrektor realizuje część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
1 organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli mu przydzielonych,
2 utrzymuje kontakty z ramienia Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów, przyjmuje ich postulaty i skargi oraz odpowiada na nie,
3 współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
4 prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym,
5 pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.

5. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli mu przydzielonych oraz przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas swego bieżącego nadzoru nad szkołą.

6. Wicedyrektor ma prawo wnioskować do Dyrektora Szkoły w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.

7. O szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy Wicedyrektorów szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

8. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
1 sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych klas mu powierzonych,
2 poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
3 poziom nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
4 bezpieczeństwo osób i wyposażenie szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą,
5 stan sanitarny i stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) sal mu przydzielonych.

9. Na czas swojej nieobecności w szkole Dyrektor przekazuje zastępstwo w zakresie kierowania szkołą wskazanemu Wicedyrektorowi, a w przypadku braku wicedyrektora – innemu pracownikowi, określając każdorazowo zakres jego kompetencji.

10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora Szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska Wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.


§ 12
RADA PEDAGOGICZNA

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

2. Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej są zawarte w jej regulaminie. Regulamin Rady Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej szkoły jest Dyrektor Szkoły.

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1 uchwalanie Statutu Szkoły,
2 zatwierdzanie planów pracy szkoły,
3 zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6 opracowanie i uchwalenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
7 podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów z listy,
8 współpraca z Radą Rodziców w zakresie programu wychowawczego szkoły.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1 organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2 projekt planu finansowego szkoły,
3 wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4 propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


§ 13
RADA RODZICÓW

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa ustawa o systemie oświaty.
1 skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
2 w wyborach, o których mowa w pkt. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
3 wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i określa w szczególności :
1 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2 szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców szkoły.

3. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

4. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczenia określa regulamin.

5. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy :
1 pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
2 współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
3 wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,
4 udzielenie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,
5 występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nieobowiązkowych,
6 wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego,
7 występowanie dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela,
8 delegowanie swoich przedstawicieli do Komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
9 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,
10 opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania , o którym mowa w Art.34 ust. 2 USO,
11 opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.


§ 13 A

W Szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zostać powołana Rada Szkoły.


§ 14
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski utworzony z przedstawicieli klas.

2. Samorząd uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Na początku każdego roku szkolnego organizuje się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2 prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
3 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
5 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz Rzecznika Praw Uczniowskich.

5. Rzecznik Praw Ucznia jest osobą wybieraną z Rady Pedagogicznej do dnia 30 września przez wszystkich uczniów klas IV – VIII ;
1 Wybory przeprowadza samorząd jednocześnie we wszystkich klasach,
2 o wyborze rzecznika decyduje największa ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów organizowane są ponowne wybory spośród nauczycieli, którzy uzyskali największą ilość głosów,
3 Rzecznik Praw Ucznia służy pomocą w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, miedzy uczniem a klasą, między uczniem a nauczycielem, wspólnie z opiekunem samorządu i dwoma reprezentantami SU tworzą komisję rozjemczą, rozstrzygają spory, które należy zgłaszać do rzecznika w formie pisemnej.

6. Opiekun samorządu zostaje wybrany przez społeczność uczniowską w wyniku wyborów przeprowadzonych pod koniec mijającego lub na początku nowego roku szkolnego.

7. Samorząd Uczniowski opiniuje w szczególności:
1 pracę nauczyciela podczas dokonywania oceny jego pracy przez Dyrektora Szkoły,
2 program wychowawczy szkoły,
3 program profilaktyki szkolnej.


§ 15
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY
I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW

1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny być przekazane do wiadomości dyrektora szkoły.

2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawienie, naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.

5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły :
1 przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych zebrań Rady Pedagogicznej , gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą zgodnie z art.43 USO,
2 przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.

6. Do rozwiązania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie :
1 przewodniczący organów szkoły,
2 po dwóch przedstawicieli organów

7. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń , sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ewentualnie sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni.

8. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.

9. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.

10. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.

11. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.

12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych szkoły, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

13. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami Rady Pedagogicznej, których rozstrzygnięcie nie zostało określone w regulaminie Rady Pedagogicznej.

Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły

§ 16

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkol¬ny.
2. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dedykacyjnych, edukacyjno -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimo¬wych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
1 szkolny plan nauczania,
2 arkusz organizacji nauczania,
3 tygodniowy rozkład zajęć.

5. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każde¬go roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania określonego w odrębnych przepisach.

6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego szkoły.

7. Arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdza do dnia 30 maja każdego roku organ prowa¬dzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

8. W arkuszu organizacji pracy szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 17

1. Podstawowym źródłem finansowania szkoły są fundusze przyznane przez Urząd Miasta.

2. Szkoła może korzystać z dotacji celowych.

3. Szkoła przyjmuje darowizny.

§ 18

1. Szkoła prowadzi i przejmuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas zajęć wymagających ćwiczeń laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie 2., można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5. W szkole mogą być organizowane za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych środków, oddziały sportowe lub inne.

6. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 20

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny w klasach I – III powinien ustalać nauczyciel.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

4. Zajęcia lekcyjne odbywają się pięć dni w tygodniu. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o potraktowaniu poniedziałków wypadających przed dniami świątecznymi i piątków wypadających bezpośrednio po dniach świątecznych, ustawowo wolnych od pracy, jako dni wolnych od zajęć, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających w te poniedziałki lub piątki w wybrane soboty.

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne - od 10 do 20 minut.

6. Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy jednak niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

7. Niektóre dodatkowe zajęcia edukacyjne, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie dodatkowych języków obcych, elementów informatyki, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zimowe, “zielone szkoły” lub inne formy wyjazdowe).


§ 21

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

3. Zadaniem biblioteki szkolnej jest wspomaganie i koordynowanie działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły w zakresie zadań określonych dla biblioteki szkolnej odrębnymi przepisami.

4. Biblioteka zlokalizowana jest na terenie szkoły w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników; posiada wypożyczalnię z wydzieloną częścią czytelniczą.

5. Do zasadniczych zadań biblioteki należy:
1 tworzenie i udostępnianie informacji o własnych zbiorach, zasobach i miejscu przechowywania szkolnych pomocy dydaktycznych, pracach twórczych nauczycieli i uczniów oraz wydawnictwach z zakresu innowacji i postępu pedagogicznego,
2 udzielanie informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
3 udostępnianie zbiorów własnych i pomocy dydaktycznych przejmowanych w depozyt z pracowni przedmiotowych,
4 udostępnianie pomieszczeń do działalności dydaktycznej oraz indywidualnej pracy pozalekcyjnej uczniom i nauczycielom, a także pomoc w przeprowadzaniu zajęć związanych z wykorzystaniem zbiorów i środków dydaktycznych biblioteki,
5 kształcenie i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
6 edukacja samokształceniowa uczniów,
7 współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8 odpowiedzialność materialna za powierzony księgozbiór i sprzęt,
9 odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w bibliotece,
10 przekazywanie nauczycielom bieżących informacji o nowościach wydawniczych, eksponowanie najnowszych zdobyczy rynku księgarskiego,
11 wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu czynności.

6. Pracownikami działalności podstawowej biblioteki są nauczyciele - bibliotekarze o kwalifikacjach określonych odrębnymi przepisami.

7. Czas i warunki udostępniania zbiorów i pomieszczeń oraz zasady odpowiedzialności za zbiory określa regulamin biblioteki wprowadzony przez dyrektora szkoły.

§ 22

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w higienicznych warunkach stołówki szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju pokrywają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.


§ 23

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły,
szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną głównie
dla uczniów klas I –III. Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się na
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.

3. Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
1 zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji,
2 organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie i ujawnianie zainteresowań i uzdolnień,
3 prawidłowa organizacja korzystania ze stołówki szkolnej.

4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz tygodniowy rozkład zajęć.

5. Organizacje i funkcjonowanie świetlicy określa odrębny regulamin
wprowadzony przez Dyrektora Szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
w poszczególnych grupach przebywających w jednym czasie w świetlicy nie
powinna przekraczać 25.

7. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele - wychowawcy.

8. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja jej działalności:
1 roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
2 dziennik zajęć,
3 karty zgłoszeń uczniów świetlicy.

§ 24

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnym nauczycielem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 25

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradza¬nia określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obo¬wiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.


§ 26
ZADANIA NAUCZYCIELA

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć odpowiada nauczyciel – będący ich organizatorem.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w szkole i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1 jakość i wyniki pracy,
2 za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Do zdań nauczycieli należy:
1 prawidłowa realizacja wybranego programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie optymalnych wyników;
2 rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno -wychowawczego;
3 twórcza adaptacja jednego z programów nauczania, będących w dyspozycji nauczy¬ciela do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów poprzez opracowanie rozkładu materiału i Przedmiotowego Systemu Oceniania;
4 doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy meryto¬rycznej przez:
1) śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki;
2) aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych;
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział we wzboga¬caniu ich w środki dydaktyczne;
5 unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, wprowadzanie (w miarę możliwości) innowacji pedagogicznych oraz in¬nych, związanych z procesem nauczania;
6 wdrażanie do samorządności poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz współ¬pracę z organizacjami młodzieżowymi;
7 aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy; diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów;
8 stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
9 rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów (w tym uzdolnień i zaintere¬sowań);
10 dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia;
11 umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wy¬chowawcami klas;
12 gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów w nauce i zachowa¬niu ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań i konsultacji;
13 sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby dzie¬ciom pomoc w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi;
14 włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy;
15 prowadzenie zajęć profilaktyczno - resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień;
16 prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno -wychowawczej lub wychowawczo - opiekuńczej;
17 obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
18 pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżu¬rów nauczycielskich;
19 inicjowanie poza programowych przedsięwzięć edukacyjnych

4. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom:
1 Odbywanie dyżurów nauczycielskich przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi zasadami
2 Sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej)
3 Sprawdzenie przez wychowawców klas I – III, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców.
4 Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
5 Sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego w dziennikach zajęć.
6 Organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami i związane jest ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi.

5. Nauczyciel jako pracownik szkoły jest zobowiązany do znajomości aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z młodzieżą – a zwłaszcza tego ich zakresu, który obowiązuje placówki oświatowe.

6. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach.

7. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na za¬ sadach określonych w ustawie.

8. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.


§ 27
ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.
2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań:
1 otacza indywidualną opieka wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
2 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy uwzględniając Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły;
3 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich dzia¬łania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi, jak również uczniów szczególnie uzdolnionych), a także z opiekunami Samorządu Uczniowskiego;
4 utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
1) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ich dzieci;
2) okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
5 wychowawca ma obowiązek:
1) przeprowadzić zebrania klasowe zgodnie ze „Szkolnym harmonogramem działań szkoły i rodziców w sprawie oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów”.
2) poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania – zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
3) poinformować rodziców /opiekunów prawnych / o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania
4) uwzględniając Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły, opracować Plan Wychowawczy klasy, ustalać treści i formy dzia¬łań tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy dotyczące klasy.
5) prowadzić obowiązującą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji i Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

5. Na okres choroby wychowawcy, w przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, dla klasy powołuje się innego nauczyciela, który pełni obo¬wiązki wychowawcy klasy.

6. Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy :
1 na uzasadniony wniosek wychowawcy,
2 z inicjatywy własnej na skutek niewywiązywania się z powierzonych obowiązków.


§ 28
ZESPOŁY ZADANIOWE

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zespół przedmiotowy ma za zadanie:
1 ustalenie zastawu programów nauczania dla danego oddziału,
2 zorganizowanie współpracy nauczycieli do uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania,
3 wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
4 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5 współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
6 wspólne przygotowanie w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych przedmiotów nauczania.

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne z realizowanego przez siebie programu nauczania określa i zapisuje w rozkładzie materiału nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z ustaleniami zespołu przedmiotowego.


§29
ZADANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDACYCH NAUCZYCIELAMI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWWEM UCZNIÓW

1. Informowanie o zauważonych zagrożeniach.
2. Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem.
3. Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych.

§30

1. W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Do zadań koordynatora w szczególności należy :
1 integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa.
2 koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego rocznego planu pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki.
3 udzielanie pomocy nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami ( policja, straż miejska, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
4 promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole.


§31
PEDAGOG

1. W szkole utworzone jest stanowisko pedagoga.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
1 rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2 określenia form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3 udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
4 podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem ich rodziców i nauczycieli,
5 działania w celu zorganizowania opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
6 działania w celu zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
7 organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
8 udzielanie pomocy rodzicom uczniów w pokonywaniu różnorodnych trudności i problemów życiowych,
9 organizowanie różnych form terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
10 organizowanie pomocy w zakresie likwidowania i wyrównywania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych uczniów,
11 zorganizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.

Rozdział VI
Uczniowie

§ 32
ZASADY REKRUTACJI

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępno¬ści zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z 7 IX 1991 r. (ze zmianami). O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.
2. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodach szkoły.
3. Dyrektor Szkoły może przyjąć na prośbę rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
4. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 4, wymaga zawia¬domienia Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
5. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 lat, ale nie wcześniej niż 6 roku życia do13, nie później jednak niż do 18 roku życia.
6. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.


§ 33
PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do zdobywania dogłębnej i rzetelnej wiedzy, wszechstronnego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań z poszanowaniem zasad tolerancji i godności ludzkiej.

2. W szczególności uczeń ma prawo do:
1 Znajomości swoich praw. Zapewnia mu to dostępność do statutu szkoły, regulaminów oraz procedur odwoływania się i roszczeń.
2 Procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
3 Pracy na lekcji w ciszy.
4 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
5 Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
6 Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz rozumianych przez niego kryteriów wymagań oraz zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
7 Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
8 Bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania.
9 Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną.
10 Omówienia z udziałem nauczyciela sprawdzianów po oddaniu ich uczniom.
11 Zadawania pytań nauczycielowi i uzyskania na nie odpowiedzi w przypadku natrafienia na trudności w nauce.
12 Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób.
13 Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w różnych kołach zainteresowań.
14 Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz zdrowotnego organizowanego przez szkołę.
15 Dzielenia się z wychowawcą uwagami dotyczącymi nauczania.
16 Odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora i uzyskania z ich strony pomocy w rozwiązaniu problemowej sytuacji.
17 Zapewnienia dyskrecji w przypadku zgłoszenia wymienionym wyżej osobom faktu naruszania praw ucznia przez nauczycieli.
18 Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).
19 Noszenia telefonu do szkoły, lecz odbierania go tylko podczas przerw.
20 Odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych.
21 Odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii (nie należy na ten czas zadawać prac domowych).
22 Zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
23 Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z przepisami w ramach możliwości finansowych szkoły.
24 Uczeń ma prawo do pomocy w przypadku przejściowych trudności w nauce. Może zwracać się z prośbą o pomoc do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz, w miarę możliwości finansowych szkoły, uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych.
25 Uczeń ma prawo wpływać na pracę szkoły poprzez działalność samorządową.
26 Uczniowie mają prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowych i dostępu do Internetu.

3. Uczeń ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z Roz¬porządzeniem MEN w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów oraz do odwołania od oceny klasyfikacyjnej. Sposób i kryteria przeprowadzenia ww. egzaminów znajdują się w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

§ 34

1. W przypadku naruszenia praw ucznia pokrzywdzony może złożyć skargę do:
1 Rzecznika Praw Ucznia,
2 Wychowawcy,
3 Pedagoga,
4 Dyrektora szkoły.

2. Rzecznik Praw Ucznia, wychowawca i pedagog szkoły, rozpatrując skargę, decydują, czy wymaga ona interwencji Dyrektora Szkoły. O każdym przypadku takiej skargi informują Dyrektora Szkoły.

3. Po rozpatrzeniu skargi uczeń informowany jest o sposobie rozwiązania problemu.

§ 35
OBOWIĄZKI UCZNIA


1. Systematycznie i aktywnie pracować na zajęciach lekcyjnych i uczestniczyć w życiu szkoły.

2. Systematycznie przynosić na lekcje zeszyty przedmiotowe, podręczniki i inne przybory szkolne.

3. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, w tym odrabiać prace domowe.

4. Napisać zaległy sprawdzian lub zapowiedzianą kartkówkę w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły (z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze jednej godziny w tygodniu – na najbliższej lekcji, na której uczeń jest obecny, z zachowaniem wymienionego wyżej warunku).
5. Przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

6. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach lub zgłoszonego nieprzygotowania – na najbliższej lekcji, na którą przychodzi uczeń.

7. Usprawiedliwiać nieobecności w terminie tygodniowym od powrotu ucznia do szkoły .

8. Szanować i chronić mienie szkoły.

9. Znać hymn szkoły.

10. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz (dbałość o dobre imię szkoły ).

11. Nieść pomoc innym uczniom.

12. Powiadamiać Dyrektora Szkoły o ważnych i nieprzyjemnych (niebezpiecznych) wydarzeniach, które dzieją się na terenie szkoły, w tym o przejawach agresji.

13. Przestrzegać zakazy
1 jedzenia i picia na lekcji od chwili wejścia do klasy,
2 palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,
3 używania wulgarnego słownictwa,
4 opuszczania budynku szkolnego w czasie trwania zajęć lekcyjnych jego klasy,
5 używania w czasie lekcji telefonów komórkowych oraz odtwarzaczy CD i MP3 (należy przechowywać je – wyłączone podczas lekcji -wraz ze słuchawkami w tornistrach),
6 rozpowszechniania nagrań audio - video powstałych na terenie szkoły bez wcześniejszych ustaleń z Dyrektorem Szkoły,
7 rozpowszechniania wizerunku pracowników i uczniów szkoły.

14. Podporządkować się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego.

15. Przestrzegać zasady współżycia społecznego, a szczególnie:
1 Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz kolegom,
2 Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
3 szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
4 szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
5 zachować w tajemnicy korespondencję i dyskusje w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
6 dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
7 troszczyć się o mienie szkoły,
8 zachować takt i umiar w manifestowaniu swoich uczuć i sympatii
9 zachować czystość na terenie szkoły: na korytarzach, przed klasami w oczekiwaniu na lekcje, w salach gimnastycznych, w toaletach.

16. Przestrzegać następujące zasady w zakresie wyglądu, zachowania:
1 noszenie jednolitego stroju szkolnego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Szkoły.
2 zachowanie higieny ciała (w tym włosów) i odzieży,
3 systematyczne, bezwzględne zmienianie obuwia w szkole.


§ 36

1. Każdy uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz szkoły.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu oraz Regulaminu Szkoły nr 34 oraz wszelkich regulaminów uczeń może być ukarany.


§ 37
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Dyrektor Szkoły może udzielić uczniowi wyróżnienia lub nagrodzić go na wniosek każdego z organów szkoły.

2. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Nagrody są przyznawane na zakończenie semestru lub roku szkolnego i mogą to być:
1 list pochwalny do rodziców,
2 wyróżnienie przez Samorząd Uczniowski,
3 dofinansowanie do wycieczki dla najlepszych uczniów (z funduszu sponsorów, od Komitetu Rodzicielskiego),
4 nagroda rzeczowa dla uczniów, którzy:
1) otrzymali świadectwo z wyróżnieniem,
2) są laureatami konkursów międzyszkolnych,
3) zajęli pierwsze miejsce w konkursie wewnątrzszkolnym.
5 dyplom uznania dla uczniów, którzy:
1) uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, co najmniej średnią ocen 4,5;
2) zajęli drugie i trzecie miejsce w konkursie wewnątrzszkolnym.

4. Jeżeli w klasie żaden uczeń nie otrzymał świadectwa z wyróżnieniem, a jego średnia jest najwyższa w klasie, to wychowawca może ucznia nagrodzić nagrodą rzeczową.

§38
KARY

1. Kara może zostać wymierzona na wniosek każdego z organów szkoły.
2. Za lekceważenie nauki i wykroczenia przeciwko Statutowi Szkoły uczeń może otrzymać następujące kary:
1 ustną naganę wychowawcy klasy,
2 pisemną naganę wychowawcy klasy,
3 naganę ustną od Dyrektora Szkoły,
4 naganę ustną od Dyrektora Szkoły, w obecności pedagoga szkolnego i rodziców,
5 zawieszenie prawa do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
6 zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i turniejach,
7 pisemne upomnienie Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców,
8 pisemna nagana Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców.

3. W szczególnych przypadkach uczeń może:
1 sam określić rodzaj kary,
2 wykonać prace użyteczne na rzecz szkoły,
3 przygotować i przeprowadzić lekcję wychowawczą - w przypadku ucznia klas IV-VI - po uprzednim zatwierdzeniu konspektu lekcji.

4. Przewiduje się następujące rodzaje kar wymierzanych na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły, za szczególnie rażące naruszenie Statutu Szkoły:
1 przeniesienie do innego oddziału w tej samej szkole,
2 przeniesienie do innej szkoły. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o zgodę na przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeśli uczeń został przynajmniej raz ukarany pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły i mimo to jego zachowanie nie uległo poprawie. W szczególności dotyczy to zachowań stanowiących bądź mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów lub pracowników szkoły oraz wykroczeń odnotowywanych przez policję,
3 powiadomienie sądu dla nieletnich.

5. Uczeń oraz jego rodzice mogą pisemnie odwołać się od uchwały Rady Pedagogicznej do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od dnia, w którym zostali ukarani. Odwołanie rozpatruje komisja złożona z Dyrektora Szkoły, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej jednego przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego i jednego przedstawiciela z Samorządu Uczniowskiego. Decyzja komisji jest ostateczna.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego wymienionych wyżej kar.

Rozdział VII
Rodzice

§ 39

1. Rodzice lub opiekunowie współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształ¬cenia swoich dzieci.
2. Rodzice i opiekunowie mają prawo do:
1 informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez na¬uczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2 rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3 informacji o zasadach oceniania zachowania swoich dzieci;
4 wglądu w sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne;
5 zapoznanie się z uzasadnieniem oceny pracy pisemnej;
6 uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania oraz pomocy psychologiczno -pedagogicznej;
7 wyrażania i przekazywania Radzie Rodziców opinii na temat szkoły
8 corocznego określania zasdad:
1) opuszczania przez dziecko szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych,
2) publikowania wizerunku dziecka,
3) udziału dziecka w badaniach profilaktycznych mających na celu zachowanie zasad BHP

3. Rodzice mają obowiązek:
1 dbać o realizację obowiązku szklonego
2 usprawiedliwiać, zgodnie ze Statutem, nieobecności dziecka
3 kontaktować się ze szkołą w sprawach dydaktyczno - wychowawczych co najmniej dwa razy w semestrze;
4 reagować na wezwania szkoły;
5 w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych, działać na rzecz szkoły, pomagać w zdobyciu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym Statucie
4. Do kontaktów w formie pisemnej między rodzicami a szkołą służy dzienniczek ucznia z wyjątkiem usprawiedliwień nieobecności, zwolnień z zajęć, potwierdzeń przyjęcia informacji o przewidywanych ocenach.

Rozdział VIII
Zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów

§ 40
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

1. Uczniowie klasyfikowani są w styczniu i czerwcu każdego roku zgodnie z „Harmonogramem działań szkoły” przyjętym przez Radę Pedagogiczną.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz nabyciu umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1 bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
2 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
3 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
4 motywowanie ucznia do systematycznej pracy,
5 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2 ustalenie kryteriów wystawiania ocen z zachowania,
3 ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w wewnątrzszkolnych systemie oceniania,
4 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
6 ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
7 ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 41

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
3 skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczycieli.


§ 42
KLASY I-III

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów w klasach I-III przyjmują formę oceny opisowej bieżącej, śródrocznej (semestralnej) i rocznej.

2. Ocenianie bieżące odbywa się poprzez codzienną obserwację pracy ucznia
i odnotowywanie jego postępów w „Zeszycie osiągnięć i postępów ucznia”.

3. „Zeszyt osiągnięć i postępów ucznia” służy do rejestrowania postępów ucznia w nauce w odniesieniu do poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, umiejętności społeczno – przyrodniczych, motoryczno – ruchowych i artystycznych.

4. Ocena opisowa to informacja o zrealizowanym materiale, informacja o osiągnięciach dziecka, jak i również wskazówki do dalszej pracy uwzględniające trudności ucznia i jego specyficzne uzdolnienia. Powinna być jasna i konkretna zarówno dla dziecka, nauczyciela, jak i rodzica.

5. W drugim semestrze klasy trzeciej wprowadzane zostają oceny cząstkowe, które będą odpowiednikiem dotychczasowych ocen wyrażonych oceną opisową według skali:

Znakomicie - zostanie zastąpione – 5
Dobrze – zostanie zastąpione – 4
Wystarczająco – zostanie zastąpione – 3
Niezadowalająco – zostanie zastąpione – 2

6. Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania określa i zapisuje w rozkładzie materiału nauczyciel danej klasy zgodnie z ustaleniami zespołu przedmiotowego.
7. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania jest oceną opisową.
8. Ujednolicony został wzór dla oceny opisowej dla każdego poziomu nauczania.


§ 43
KLASY IV – VIII

1. W klasach IV-VI obowiązuje skala ocen bieżących, ocen klasyfikacyjnych
semestralnych i ocen klasyfikacyjnych rocznych od 1 do 6. Bieżące
(cząstkowe) oceny wyraża się stopniami w skali od 1 do 6 z dopuszczalnym
użyciem znaków „+” i „–”, semestralne oraz końcoworoczne klasyfikacyjne
wyraża się stopniami w skali od 1 do 6 bez znaków „+” i „–”.


stopień oznaczenie cyfrowe
niedostateczny 1
dopuszczający 2
dostateczny 3
dobry 4
bardzo dobry 5
celujący 6

2. Zakres umiejętności wymaganych na poszczególne oceny:
1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1) posiada zakres wiadomości wykraczający poza wymagania określone w podstawie programowej,
2) analizuje i uogólnia wiadomości,
3) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
4) łączy wiedzę z różnych dziedzin dla rozwiązywania nietypowych zadań o dużym stopniu trudności,
5) podejmuje inicjatywę w poszerzaniu własnej wiedzy i umiejętności (osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach),
6) samodzielnie stawia przed sobą cele edukacyjne,
7) swobodnie posługuje się warsztatem intelektualnym (biblioteka, prasa, eksperyment, obserwacja, podręcznik),
8) potrafi udokumentować własny wysiłek i przedstawić go publicznie (artykuły, opracowania, udział w konkursach, zawodach sportowych, występach artystycznych, wystawach prac).

2 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) w pełni opanował materiał określony w podstawie programowej,
2) samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
3) korzysta z różnych źródeł informacji naukowej (prasa, opracowania specjalistyczne, literatura popularnonaukowa, Internet, itp.).

3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) w procesie zdobywania wiedzy korzysta z wiadomości przekazywanych przez nauczyciela podczas lekcji oraz materiału zamieszczonego w podręczniku,
2) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne o przeciętnym stopniu trudności.

4 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania dla danej klasy,
2) samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela korzysta z wiadomości przekazywanych przez nauczyciela podczas lekcji oraz materiału zamieszczonego w podręczniku,
3) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1) wykonuje podstawowe zadania o niewielkim stopniu trudności nawet ze znaczną pomocą nauczyciela,
2) jest w stanie kontynuować naukę na dalszych etapach edukacyjnych.

6 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1) nie wykonuje podstawowych zadań o niewielkim stopniu trudności nawet ze znaczną pomocą nauczyciela,
2) nie jest w stanie kontynuować nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

3. Nauczyciel zobligowany jest do systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia.
1 Przy przedmiotach z jedną godziną lekcyjną w tygodniu - minimum pięć ocen na semestr,
2 Przy przedmiotach z dwiema godzinami lekcyjnymi w tygodniu- minimum siedem ocen na semestr,
3 przy przedmiotach z trzema godzinami tygodniowo– minimum osiem ocen,
4 przy przedmiotach z czterema godzinami tygodniowo – minimum dziesięć ocen.
5 W wyjątkowych przypadkach ilość ocen może być mniejsza od ustalonej (długotrwała absencja ucznia, wypadki losowe).

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6. W odniesieniu do przedmiotu wychowanie fizyczne uwzględniane jest zaangażowanie i frekwencja.

7. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 8, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 8.

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.7 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 44

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 45

1. Uczeń otrzymuje oceny za:
1 Zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,
2 dokumentowanie własnej pracy (zeszyt, zeszyt ćwiczeń, itp.),
3 prace domowe,
4 sprawdziany ustne i pisemne,
5 sprawdziany cykliczne,
6 prace plastyczne i techniczne,
7 projekty-zadania długoterminowe polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy.

2. Ocena semestralna i roczna klasyfikacyjna nie jest ustalana jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. Szczegółowe zasady ocenia z poszczególnych przedmiotów są zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania.


§ 46
OCENA KLASYFIKACYJNA

1. Ocenę klasyfikacyjną roczną wystawia się, uwzględniając ocenę semestralną.

2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub nie był klasyfikowany w semestrze pierwszym, ma obowiązek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, uzupełnić wiadomości z danego przedmiotu. Formę sprawdzenia wiedzy określa nauczyciel.

3. W przypadku ucznia, który był nieklasyfikowany w semestrze pierwszym, przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się ocenę ze sprawdzenia wiedzy z semestru pierwszego. Jeżeli uczeń nie podjął próby uzupełnienia wiedzy z semestru pierwszego, ocena z pierwszego semestru jest traktowana jak ocena niedostateczna.

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

5. O proponowanych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania wychowawca (po otrzymaniu informacji od nauczycieli przedmiotowych) ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej korespondencji na 14 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. Uczeń może otrzymać niższą ocenę od proponowanej wcześniej.

6. O grożącej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej: „nagannej” z zachowania i „niedostatecznej” z zajęć edukacyjnych wychowawca (po otrzymaniu informacji od nauczycieli przedmiotowych) informuje rodziców ucznia na piśmie na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej. O pozostałych ocenach rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uzyskują informacje w trakcie konsultacji. O wynikach klasyfikacji i promocji rodzice (prawni opiekunowie) uczniów są informowani podczas zebrań z wychowawcami klas.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne należy zapisać w dzienniku lekcyjnym najpóźniej na dwa dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 54 ust. 7,8 (Rozdział XI).

10. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

12. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Rozdział IX
Zasady organizowania sprawdzianów i sprawdzianów cyklicznych

§ 47

1. Pisemny sprawdzian obejmuje więcej niż trzy tematy, trwa co najmniej jedną godzinę lekcyjną, musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku lekcyjnym danej klasy ( z tygodniowym wyprzedzeniem).

2. Dziennie nie może być więcej niż jedna, a w tygodniu nie mogą być więcej niż trzy prace klasowe.

3. Sprawdzian w formie kartkówki obejmuje treści nauczania ostatnich trzech lekcji, trwa do 20 minut, może być przeprowadzony bez zapowiedzi.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu.

5. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań i konsultacji (po ustaleniu terminu z nauczycielem).

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny uzyskanej za pisemną pracę kontrolną na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

7. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania
i oceniania w wyjątkowych sytuacjach losowych.

8. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przedmiotowych systemach oceniania zgodnych z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.


§ 48

1. W szkole przeprowadzane są sprawdziany kompetencji dla uczniów klas V i VI z wybranych przedmiotów. Sprawdziany te przygotowywane są w oparciu o obowiązujące standardy edukacyjne.

2. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej 2 tygodnie przed ich przeprowadzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

3. Do sprawdzianu przystępują wszyscy uczniowie klas V i VI. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu w innym, wyznaczonym przez dyrektora terminie.

4. Oceny uzyskane przez uczniów w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kompetencji są ostateczne.

§ 49

1. Szczególną rolę w systemie oceniania szkoły odgrywają egzaminy próbne. Ich podstawowym zadaniem jest zapoznanie uczniów z formą sprawdzianu po szkole podstawowej. Sprawdziany te przygotowywane są w oparciu o obowiązujące standardy edukacyjne.

2. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej 2 tygodnie przed ich przeprowadzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

3. Do sprawdzianu przystępują wszyscy uczniowie klas VI. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu w innym, wyznaczonym przez dyrektora terminie.

4. Oceny uzyskane przez uczniów w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu są ostateczne.


Rozdział X
Zasady organizowania egzaminów
klasyfikacyjnych i poprawkowych

§ 50
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1 realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2 spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powinien być przedstawiony na piśmie dzień po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i złożony w sekretariacie szkoły. Zebrania z rodzicami odbywają się w dniu klasyfikacji. O uchwale Rady Pedagogicznej uczeń zostanie poinformowany następnego dnia po najbliższym posiedzeniu plenarnej Rady Pedagogicznej. Niewyrażenie zgody przez Radę Pedagogiczną jest równoznaczne z niepromowaniem ucznia do klasy programowo wyższej.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Termin egzaminów klasyfikacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), najpóźniej na dzień przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.


9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12 i § 51.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 1 i § 51.

§ 51
ZASADY ODWOŁANIA OD OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do proponowanej oceny śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych do nauczyciela uczącego albo proponowanej oceny śródrocznej lub rocznej zachowania do wychowawcy i zażądać szczegółowego uzasadnienia oceny, w terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną.

2. Jeśli szczegółowe uzasadnienie proponowanej oceny (w oparciu
o przedmiotowy system oceniania, szczegółowe przedmiotowe kryteria wymagań edukacyjnych) jest zdaniem ucznia i jego rodziców nieodpowiadające poziomowi wiedzy i umiejętności ucznia – mogą oni wystąpić o poprawienie oceny.

3. Możliwość taka przysługuje uczniowi, który spełnia następujące warunki:

1 zaliczył na ocenę, o jaką się ubiega ponad 75 % wszystkich prac pisemnych z danego przedmiotu w ciągu I semestru (ocena semestralna) lub całego roku szkolnego (ocena roczna),
2 systematycznie odrabiał prace domowe z przedmiotu (dopuszcza się możliwość dwukrotnego nieprzygotowania do lekcji w trakcie semestru),
3 obecność na lekcjach przedmiotu wynosiła powyżej 75%,
4 ubiega się o poprawienie oceny z jednego przedmiotu,
5 w danym roku szkolnym nie poprawiał żadnej oceny przedmiotowej semestralnej.

4. Pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły rodzice ucznia składają najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia:
1 oddalić odwołanie, podając uzasadnienie,
2 wyznaczyć termin testu sprawdzającego

6. Dla przeprowadzenia testu sprawdzającego Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1 Dyrektor Szkoły albo inny przez niego wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący,
2 nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne jako egzaminator,
3 nauczyciel tego samego lub pokrewnego zajęcia jako członek komisji,
4 wychowawca klasy (na prośbę ucznia).

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie z uczniem może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracach komisji sprawdzającej. Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego zajęcia z tej lub innej szkoły.

8. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji.
9. Test sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

10. Komisja na podstawie przeprowadzonego testu sprawdzającego może:
1 podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
2 pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

11. Z przeprowadzonego testu sprawdzającego sporządza się protokół.

12. Uzyskana w wyniku egzaminu ocena ma charakter ostateczny.

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
1 Nauczyciel nie poinformował ucznia i jego prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny od przewidywanej;
2 Nie dotrzymane zostały terminy informowania ucznia i jego prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
3 Uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości ocen z danego przedmiotu określonej w WSO.

14. Dyrektor sprawdza zgodność wystawienia oceny z obowiązującym trybem zapisanym w Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym Systemie Oceniania.

15. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

17. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

18. W skład komisji wchodzą:
1 Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

19. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 52 ust. 1.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

15. Przepisy ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 52
EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładny termin wyznacza Dyrektor Szkoły.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1 Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności :
1 skład komisji
2 termin egzaminu poprawkowego
3 pytania egzaminacyjne
4 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 53

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Rozdział XI
Zasady i kryteria oceniania zachowania

§ 54

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania ma formę opisową.

5. Ocena z zachowania powinna być obiektywna. Wychowawca wystawia ją po zasięgnięciu opinii:
1 innych nauczycieli- wyrażonej w formie pisemnej na druku pomocniczym,
2 uczniów danej klasy w drodze dyskusji kierowanej,
3 ocenianego ucznia.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

9. Uczeń oceniany jest oddzielnie z 4 poszczególnych zakresów postępowania:
1 stosunek do obowiązków szkolnych,
2 kultura osobista,
3 aktywność społeczna ucznia,
4 przestrzeganie norm współżycia społecznego i norm etycznych.

10. Kryteria wystawiania ocen z zachowania:
1 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń stosuje się do regulaminu szkolnego
b) otrzymuje najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów stosownie do swoich możliwości
c) przestrzega terminów usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień – nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i maksymalnie dwa spóźnienie w semestrze
d) jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywny na nich, staranny w swojej pracy
e) bez zastrzeżeń wywiązuje się z przyjętych dodatkowych obowiązków
f) (dyżur w klasie, gazetka, udział w konkursach, akademiach)
g) aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
h) regularnie zmienia obuwie
i) przejawia własną inicjatywę, włączając się w życie szkoły i godnie
j) reprezentuje szkołę na zewnątrz
k) nie ma uwag w dzienniczku i zeszycie uwag

2) Aktywność społeczna ucznia:
a) uczeń wykazuje aktywność w organizowaniu życia klasy i szkoły
b) (samorząd, koło zainteresowań)
c) jest koleżeński, uczynny, chętnie pomaga innym
d) wykazuje postawę współodpowiedzialności za prawidłowe
e) unkcjonowanie klasy i szkoły
f) pracuje społecznie na rzecz klasy, szkoły i środowiska
g) chętnie i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz
h) troszczy się o mienie społeczne w szkole i poza nią.

3) Kultura osobista:
a) uczeń odznacza się wysoką kulturą osobistą
b) jest taktowny, grzeczny w kontaktach ze wszystkimi
pracownikami szkoły, kolegami i innymi osobami
c) nie używa wulgarnych słów
d) dba o swój czysty i schludny wygląd, nosi jednolity strój obowiązujący w szkole (nie farbuje włosów, nie ubiera się wyzywająco, nie ma makijażu)

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego;
a) uczeń zna i stosuje normy społeczne
b) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

2 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń stosuje się do regulaminu szkolnego
b) otrzymuje najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów, stosownie do swoich możliwości
c) przestrzega terminów usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień - nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i maksymalnie trzy spóźnienia w semestrze
d) zdarzają mu się pojedyncze przypadki braku przygotowania do zajęć (dwa razy w semestrze z języka polskiego i matematyki, z innych przedmiotów jeden raz)
e) jest aktywny, staranny w pracy
f) wywiązuje się z przyjętych dodatkowych obowiązków (dyżur
w klasie, gazetka, udział w konkursach, akademiach)
g) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
h) przejawia własną inicjatywę włączając się w życie szkoły
i) regularnie zmienia obuwie

2) Aktywność społeczna ucznia:
a) uczeń uczestniczy w organizowaniu życia klasy i szkoły (samorząd, koła zainteresowań)
b) jest koleżeński, uczynny, chętnie pomaga innym
c) bierze udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz
d) troszczy się o mienie społeczne w szkole i poza nią
e) pracuje społecznie na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

3) Kultura osobista:
a) uczeń odznacz się wysoką kulturą osobistą
b) odnosi się z szacunkiem do pracowników szkoły, kolegów i innych osób
c) nie używa wulgarnych słów
d) dba o swój czysty i schludny wygląd nosi jednolity strój obowiązujący w szkole (nie farbuje włosów, nie ubiera się wyzywająco, nie ma makijażu)

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego:
a) uczeń zna i stosuje normy społeczne
b) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów.


3 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a. uczeń spełnia podstawowe obowiązki szkolne
b) ma co najwyżej 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
c) stara się być zawsze przygotowany do zajęć
d) przejawia aktywność na lekcjach, jest staranny
e) niechętnie podejmuje się samodzielnie, ale wywiązuje się z powierzonych dodatkowych obowiązków (dyżur w klasie, gazetka, udział w konkursach, akademiach)
f) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, na które skierował go nauczyciel (zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej)
g) sporadycznie zapomina o zmianie obuwia
h) ma co najwyżej 2 uwagi w dzienniczku ucznia i zeszycie uwag.

2) Aktywność społeczna ucznia:
a) uczeń przejawia aktywność i zainteresowanie życiem klasy i szkoły
b) poproszony pomaga rówieśnikom
c) wykazuje dbałość o mienie społeczne w szkole i poza nią
d) włącza się w działalność społeczną na rzecz klasy i szkoły

3) Kultura osobista:
a) uczeń zachowuje się zgodnie z normami kultury osobistej
b) stara się być grzeczny i taktowny w stosunku do wszystkich pracowników szkoły
c) jest czysto i schludnie ubrany, nosi jednolity strój obowiązujący w szkole

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego;
a) uczeń przestrzega norm społecznych
b) dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.


4 Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń spełnia podstawowe obowiązki szkolne
b) ma co najwyżej 4 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze
c) zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, jest mało aktywny i mało staranny w pracy
d) niechętnie podejmuje się i niezbyt dobrze wywiązuje się z przyjętych
dodatkowych obowiązków (dyżur w klasie, gazetka, udział w
konkursach, akademiach)
e) niechętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych lub w zajęciach
wynikających z realizacji programu autorskiego
f) zapomina o zmianie obuwia
g) ma co najwyżej 4 uwagi od nauczycieli w dzienniczku i zeszycie uwag

2) Aktywność społeczna ucznia:
a) uczeń przejawia małą aktywność i małe zainteresowanie życiem klasy i szkoły
b) zdarzają mu się konflikty z rówieśnikami i niechętnie pomaga innym
c) nie wykazuje dbałości o mienie społeczne w szkole i poza nią
d) niechętnie podejmuje działania społeczne na rzecz klasy i szkoły.

3) Kultura osobista:
a) uczeń nie zawsze zachowuje się zgodnie z normami kultury osobistej
b) zdarza mu się niegrzecznie i nietaktownie odnosić do pracowników
szkoły, kolegów i innych osób
c) na ogół jest czysto i schludnie ubrany, nosi jednolity strój obowiązujący w szkole.

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego;
a) uczeń nie zawsze przestrzega norm społecznych
b) zdarzają mu się niewłaściwe zachowania: bójki, oszukiwanie nauczycieli, kolegów, arogancja, jednak dostrzega swoje błędy i wykazuje skruchę.

5 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń lekceważy i nie spełnia podstawowych obowiązków szkolnych
b) wagaruje, spóźnia się, przeszkadza w prowadzeniu zajęć
c) jest nieprzygotowany do zajęć, biernie w nich uczestniczy, jest
d) niestaranny w pracy
e) nie wywiązuje się z dodatkowych obowiązków
f) unika uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
g) nie zmienia obuwia
h) wychodzi poza teren szkoły w czasie przeznaczonym na planowane
i) zajęcia lub podczas przerw
j) ma liczne uwagi w zeszycie uwag i dzienniczku ucznia.

2) Aktywność społeczna:
a) uczeń nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły
b) często popada w konflikty z rówieśnikami
c) nie podejmuje się pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły i środowiska

3) Kultura osobista:
a) uczeń zachowuje się niekulturalnie
b) jest niegrzeczny i nietaktowny w stosunku do pracowników szkoły, kolegów i innych osób
c) zdarza mu się użyć wulgarnych słów
d) nie reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły
e) często nie dba o swój ubiór i wygląd, nie przestrzega jednolitego stroju obowiązującego w szkole.

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego:
a) uczeń nie zawsze przestrzega norm społecznych
b) przejawia zachowania stanowiące zagrożenie dla innych osób.

6 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia większość z poniższych kryteriów:

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń lekceważy i nie spełnia podstawowych obowiązków szkolnych,
b) wagaruje, spóźnia się, przeszkadza w prowadzeniu zajęć
c) jest nieprzygotowany do zajęć
d) ignoruje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
e) nie zmienia obuwia
f) wychodzi poza teren szkoły w czasie przeznaczonym na planowane
g) zajęcia lub podczas przerw
h) ma liczne uwagi w zeszycie uwag.

2) Aktywność społeczna:
a) uczeń nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły
b) często popada w konflikty z rówieśnikami
c) zdarzają mu się akty wandalizmu i niszczenia mienia społecznego szkole i poza nią
d) lekceważy pracę społeczną.

3) Kultura osobista:
a) uczeń zachowuje się niekulturalnie
b) jest niegrzeczny, nietaktowny i grubiański w stosunku do pracowników szkoły
c) ignoruje uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły
d) nie dba o swój ubiór i wygląd, nie nosi jednolitego stroju obowiązującego w szkole
e) używa wulgarnych słów.

4) Przestrzeganie norm współżycia społecznego:
a) uczeń nie przestrzega norm społecznych
b) popada w konflikty z prawem
c) przejawia zachowania stanowiąc zagrożenie dla innych osób.

11. O grożącej ocenie nieodpowiedniej i nagannej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia powinni być poinformowani pisemnie na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. W przypadku ewidentnych, rażących przewinień (np. akty wandalizmu, niszczenia mienia, pobicia, przestępstwa o charakterze kryminalnym, itp.) uczeń może otrzymać ocenę naganną z zachowania z pominięciem w/w procedury.

12. Uczeń, który opuścił co najmniej 100 godzin lekcyjnych ( w semestrze) bez usprawiedliwienia może otrzymać co najwyżej nieodpowiednią ocenę z zachowania.

13. Uczeń, który otrzymał pisemną naganę dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców może otrzymać co najwyżej nieodpowiednią ocenę z zachowania.


§ 55
ZASADY ODWOŁANIA OD OCENY ZACHOWANIA


1. Na 14 dni przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Po zapoznaniu się z projektem oceny z zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić, za pośrednictwem wychowawcy, do dyrektora pisemne odwołanie od projektu oceny zachowania w terminie co najmniej trzech dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3. Odwołanie od projektu oceny zachowania powinno być umotywowane
i zawierać elementy samooceny ucznia z własną propozycją oceny, o którą uczeń się ubiega oraz opinię samorządu klasowego i szkolnego.

4. Dyrektor Szkoły po rozpoznaniu sprawy może:
1 oddalić odwołanie podając uzasadnienie,
2 przedstawić odwołanie na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w celu ponownego rozpatrzenia oceny zachowania ucznia przez wychowawcę.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Uczeń i jego prawni opiekunowie nie zostali poinformowani o:
1 Warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
2 Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3 Nie dotrzymane zostały terminy informowania ucznia i jego prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6. Zastrzeżenia winny być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W skład komisji chodzą:
1 Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2 wychowawca klasy,
3 wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4 pedagog,
5 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
6 przedstawiciel Rady Rodziców.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział XII
Ukończenie szkoły

§ 56

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1 jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 53, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 54 ust.7,8.
2 jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej, o których mowa w § 30 ust.1 Rozporządzenia MENiS z dnia 8 września 2006r., z zastrzeżeniem ust. 3 .
3 Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§ 57

1. Postanowienie niniejszego Statutu dotyczą wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
2. Statut Szkoły dostępny jest w czytelni szkolnej.
3. Zmiany do Statutu Szkoły wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii organów szkoły.¬
4. Z niniejszym Statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w da¬nym roku szkolnym. Ze wszystkimi zaistniałymi w późniejszym okresie mianami niniejsze¬go Statutu zapoznaje rodziców wychowawca klasy na najbliższym zebraniu po dokonaniu zmian.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 5 692
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 05.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl