mapa strony   |   kontakt   |

Organizacja pracy

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy władz oświatowych w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów, w szczególnych przypadkach liczba uczniów może się zwiększyć lub zmniejszyć.
 7. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

 • stołówka,
 • świetlica,
 • świetlica profilaktyczna,
 • gabinet pielęgniarski,
 • biblioteka.

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada szkoły.
 3. Szkoła organizuje spotkania:
 4. -- Dwa razy w roku (wrzesień - październik) dyrektora (wicedyrektora) z rodzicami wszystkich poziomów,
  -- klasy I – VIII: co najmniej dwa razy w roku szkolnym (październik, luty) wychowawców z rodzicami,
  -- klasy I – VIII: z okazji świąt i uroczystości organizowanych przez klasy,
  -- klasy I – VIII: przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, biwaki itp.).
 5. Wszyscy nauczyciele w każdy pierwszy wtorek miesiąca (poczynając od listopada z wyłączeniem marca i czerwca) dyżurują w szkole w godzinach od 16.30 do 18.30 udzielając rodzicom indywidualnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
 6. Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W Szkole Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi działają:

 1. Zespół Piosenki i Tańca „Pędziwiatry”
 2. Zespół Artystyczny „Brawo”
 3. UKS „Orientuś”
 4. UKS „Volleyball”
 5. Liczne koła zainteresowań m.in.:
 • chór szkolny,
 • nauki gry na gitarze i kibordach,
 • informatyczne,
 • ekologiczne,
 • taneczne,
 • fotograficzne,
 • turystyczne,
 • turystyki rowerowej,
 • sportowe,
 • plastyczne,
 • rzeźby,
 • przyrodnicze,
 • misyjne,
 • języka angielskiego,
 • matematyczne,
 • ortograficzne,
 • literackie,
 • teatralne.
   

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 3 295
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 05.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl