mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 W ŁODZI

   IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I WSTĘP

 

1.    Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr. 34.

 

2.    Samorząd Uczniowski (SU) działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty dnia 7       

września 1991r. (Dz.U.Nr 95 z dnia 25 października 1991r. poz.425 z późniejszymi 5 zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej i niniejszego regulaminu.

 

3.    Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w & 14 Statutu Szkoły

 

ROZDZIAŁ II DRUGI STRUKURA ORGANIZACYJNA SU

 

 1.    Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 

1        Samorząd klasowy w składzie:

1) Przewodniczący Klasy

2) Zastępca Przewodniczącego

3) Skarbnik

    

2        Rada Samorządu Uczniowskiego, który tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.

3        Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

1) Przewodniczący Szkoły Podstawowej, który kieruje pracą Zarządu i

                                       Rady SU

2) Zastępca Przewodniczącego Szkoły Podstawowej

3) Sekretarz

 

2.    Rada SU  jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu   

              współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców.

 

3.    Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. 

 

4.    Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1        Samorządu Klasowego:

1) Reprezentuje klasę na zewnątrz

2) Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie)

3) Wraz z wychowawca rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

4) Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy

2  Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) Uchwala regulamin SU

2) Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie

3) Podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU

4) Ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny

5) Opiniuje wybór opiekuna SU

3  Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

1) Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego

2) Dokonuje wyboru opiekuna SU

3) Czuwa nad terminową realizacją planu pracy

4) Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych

5) Rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów

6) Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

7) Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły

8) Opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki S P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

1.    Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykła większością głosów

              w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

 

2.  Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. 

 

3.   Przewodniczący poszczególnych klas IV- VI tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego

 

4.   Kandydaci do Zarządu SU  wybierani są z klas V-VI , zbierają  oni głosy pośród uczniów                      klas IV- VI oraz pracowników  szkoły.

 

5.   Kandydaci musza spełniać warunek uzyskania akceptacji swojej klasy 

 

6.   Tryb wyboru Zarządu SU:

1) W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym,  tajnym i powszechnym.

2)      Członkami Zarządu zostają uczniowie klas V i VI , które otrzymali poparcie

     i akceptację klasy oraz w wyborach uzyskali największą liczbę głosów .   

3)      Warunkiem koniecznym jest fakt posiadania na koniec ubiegłego roku szkolnego bardzo dobrą lub wzorową obecne z zachowania

4)      Rada SU wraz z opiekunem SU może przed wyborami może decydować

    o pozostawieniu w Zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję

    w poprzedniej kadencji. 

5)      W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborcza w liczbie 3 uczniów 2 nauczycieli.

6)      Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

7)      Wybory do Zarządu SU powinny odbyć się we wrześniu lub na początku października  każdego roku szkolnego.

8)      Kandydat do Zarządu SU powinien uzyskać poparcie 40 osób spośród uczniów klas IV – VI i pracowników szkoły. Listy poparcia dla kandydata odebrać można opiekuna SU lub pedagoga szkolnego.

9)      Kandydat powinien dostarczyć do jednego z opiekunów samorządu swój program wyborczy wraz z krótką charakterystyką (imię i nazwisko, klasa, osiągnięcia, zainteresowania oraz najważniejsze propozycje działań w Samorządzie.

     Całość nie powinna zajmować więcej niż 1 strona A4 lub A3

10)  Poszczególne programy wyborcze a także sylwetka kandydata umieszczona zostanie na tablicy informacyjnej SU po wcześniejszym zatwierdzeniu przez opiekunów SU programu wyborczego

11)  Poszczególni kandydaci prowadzą swoją kampanię wyborczą przy wsparciu swoich sztabów wyborczych a także pomocy wychowawcy klasy (ulotki ,plakaty, hasła zamieszczane muszą być w miejscach do tego wyznaczonych)

12)  W dzień poprzedzający wybory  na sali gimnastycznej odbywa się miting połączony z debatą  przedwyborczą., Każdy kandydat przy wsparciu swoich sztabów zaprezentuje swój program i w dowolny sposób przekona społeczność szkolną do oddania na siebie głosu

13)  Po zakończonym mitingu Dyrektor Szkoły ogłasza ciszę wyborczą i zostaną usunięte plakaty. Od tej chwili nie można prowadzić agitacji wyborczej

14)  W dzień wyborów uczniowie poszczególnych klas IV-VI , za okazaniem legitymacji lub potwierdzeniu tożsamości przez nauczyciela, składają podpis na liście wyborców potwierdzeniu tożsamości przez nauczyciela, składają podpis na liście wyborców i otrzymują kartę do głosowania od Komisji Wyborczej .

15)  Wyborca oddaje swój głos na jednego z kandydatów stawiając przy nazwisku odpowiedni znak.

16)  Wypełnioną kartę wrzuca do urny w obecności komisji wyborczej.

17)  Komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wynik wyborów wywieszając informację na tablicy ogłoszeń

      18)  Nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować

 wybierając spośród siebie osoby funkcyjne

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV TRYB WYBORU OPIEKUNA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.  Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

 

2.  Opiekun może zostać wybrany na dwie następujące po sobie kadencje.

 

3.  Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim  

              miesiącu kończącej się kadencji (w czerwcu co 2 lata).

 

4.  Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażanie przez niego zgody.

 

  ROZDZIAŁ V TRYB WYBORU RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

1.   Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 4 lata.

 

2.   Rzecznik może zostać wybrany na dwie następujące po sobie kadencje.

 

3.   Wyboru Rzecznika Praw Ucznia z ramienia Rady Pedagogicznej z wyłączeniem osób 

pełniących funkcje Dyrektora, Wicedyrektora dokonuje SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji ( w czerwcu co 4 lata). 

 

4    Wybory organizuje i czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem Zarząd SU wraz z

                opiekunem.

 

5.   W celu przeprowadzenia wyborów Zarząd SU powołuje komisję wyborcza w liczbie 3

               uczniów.

 

6.   W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym      

               i powszechnym.

 

7.   Kompetencje Rzecznika określa Statut Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VI  TRYB I ZASADY  OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI  PRZEZ SAMORZĄD  UCZNIOWSKI.

 

1.  Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd US przedstawia w terminie 14 dni pisemna opinię o   

              pracy ocenianego nauczyciela.

 

2.  W przypadku braku wyczerpującej informacji na temat pracy ocenianego nauczyciela

wśród członków Zarządu SU – Przewodniczący SU powinien uzyskać powyższą   informację u Przewodniczących klas, w których uczy oceniany nauczyciel.

 

 

                          ROZDZIAŁ VII TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

1.   Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3

               regulaminowego składu Rady.

 

2.    Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo

               Przewodniczący lub Sekretarz SU.

 

3.   Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie

               odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

 

4.    Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do

                przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad ta sprawą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ROZDZIAŁ VIII TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU.

 

 

1.     Jeżeli uchwała SU z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem uczniów,    

                Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

 

2.     W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art.31 opiekun SU w terminie

                 1 miesiąca od dnia zawieszenia ustala sposób postępowania w tej sprawie.

 

3.      W sprawach spornych Rada SU  i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

 

 

                             ROZDZIAŁ IX   TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W    

                                                              REGULAMINIE  SU.

 

 

1.     Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.

 

2.      Wnioski o dokonywanie zmian w regulaminie SU mogą być składane do

                  Przewodniczącego Szkoły. 

 

3.       Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po  

                   dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym

                   dla podejmowania uchwał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Uczniowie występują w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu

                   negatywnie oceniani.

 

2.       Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły Podstawowej od dnia      

                   uchwalenia.

 

 

Regulamin uchwalono przez Rade SU w dniu……………………………………………..

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 2 971
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl