mapa strony   |   kontakt   |

Instrukcja postępowania w razie wypadku

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA  W RAZIE  WYPADKU  UCZNIA

 

Instrukcja obejmuje sposób postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, które miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dziecka w szkole lub w trakcie zajęć pozaszkolnych. Instrukcja obowiązuje nauczycieli lub wychowawców będących świadkami wypadku lub osoby, które uzyskały informację o zdarzeniu od osób trzecich.

 

1.      Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu.

2.      Zagwarantowanie bezpieczeństwa pozostałej grupie dzieci.

3.      Skierowanie dziecka do pielęgniarki szkolnej ( w razie potrzeby w trakcie lekcji pod opieką osoby dorosłej, lub osobiście po zajęciach lekcyjnych ) lub wezwanie Pogotowia Ratunkowego

4.      Poinformowanie telefoniczne rodziców o zaistniałym zdarzeniu oraz dyrekcji szkoły.

5.      W przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza szkołą, postępujemy podobnie z tym, że jeżeli pomoc wymaga interwencji lekarza wzywamy Pogotowie Ratunkowe.

6.      Zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób wykluczający dostęp do niego osób postronnych.

7.      W przypadku konieczności przewiezienia poszkodowanego ucznia do szpitala szkoła powinna zapewnić uczniowi opiekę do czasu przekazania opieki rodzicom.

8.      Uczeń poszkodowany w wypadku nie może samodzielnie opuścić szkoły.

9.      Każde zdarzenie musi zostać wpisane w zeszyt wypadków uczniowskich, który znajduje się u pielęgniarki szkolnej, jeżeli jednak zdarzenie miało miejsce w chwili jej nieobecności, nauczyciel jest odpowiedzialny za dokonanie wpisu.

10. O każdym wypadku ciężkim, zbiorowym lub śmiertelnym dyrektor zawiadamia organ prowadzący Radę Rodziców Kuratora i prokuraturę ( w przypadku zatrucia – inspektora sanitarnego ).

11. Następnego dnia po wypadku, nauczyciel sprawdza obecność dziecka w szkole i kontaktuje się z jego rodzicami celem uzyskania informacji o przebiegu leczenia lub jego braku.

12. Informuje rodziców:

·        iż w ciągu 10 dni zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły ( dopuszczalna forma fax.) ksero udzielenia pomocy z zakładu opieki zdrowotnej,

·        o formie ubiegania się o odszkodowanie z polisy NNW ( po zakończeniu leczenia druk polisy odbiera się z sekretariatu, który udziela dalszych informacji)

13. Po uzyskaniu informacji od rodziców nauczyciel informuje pielęgniarkę szkolną o losach dziecka i dopilnowuje wpisu w zeszyt adnotacji „brak urazu” lub „uraz – np. złamanie prawej ręki”.

14. W ciągu 14 dni od zdarzenia nauczyciel spotyka się z zespołem powypadkowym (Społeczny Inspektor Pracy, Inspektor BHP ) w celu wypełnienia arkusza informacji uzyskanych od świadka.

15. Inspektor BHP wypisuje protokół wypadku oraz dokonuje wpisu do rejestru wypadków uczniowskich.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 5 087
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl