mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH   

Cele działalności krajoznawczo- turystycznej

1. Poznawanie kraju i jego środowiska przyrodniczego.
2. Poznawanie tradycji, zabytków kultury i historii naszego kraju.
3. Poznawanie kultury i języka innych państw.
4. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
5. Upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania
    z zasobów przyrody.
6. Podnoszenie sprawności fizycznej.
7. Upowszechnianie form aktywnego odpoczynku.
8. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.
9. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
10. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach.

Formy wycieczek

 

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Mogą to być:

1. Wycieczki przedmiotowe realizowane w celu uzupełnienia obowiązującego programu  

   nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
2. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne .
3. Imprezy krajoznawczo- turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, rajdy.
4. Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak :
   zielone szkoły.

Organizacja wycieczek.

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły
2. Dyrektor szkoły zatwierdza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród
   pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu

    dla kierowników wycieczek szkolnych.
4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej
    może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się
    w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie wycieczki.
5. Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na trzy dni
    przed rozpoczęciem imprezy.

    W przypadku zielonej szkoły program należy przedstawić dyrektorowi szkoły

    przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy z organizatorem.
6. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:
-kartę wycieczki/imprezy;
-harmonogram wycieczki;
-listę uczestników i opiekunów, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania;
-regulamin wycieczki;
-program ''zielonej szkoły''

-pisemne zgody rodziców;
-dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
7. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań,
    możliwości , potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia.
8. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem
     programowym oraz organizacyjnym.
9. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania
    uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem.
10. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców
      lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
      w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji.
11. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia
      dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach.
12. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły.
13. Długość trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika.
14. Organizując wycieczkę autokarową należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy;
  2. Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autokarze;
  3. Miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe;
  4. Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji;
  5. W czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerować po autokarze, stawać na siedzeniach, wychylać się przez okna;
  6. W trakcie jazdy należy organizować kilkunasto-minutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą być organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czas jazdy uzależniony jest od wieku uczestników i rodzaju wycieczki;
  7. Należy pamiętać, aby po każdej przerwie w podróży dokładnie sprawdzić stan liczebny dzieci, niedopuszczalna jest forma „kogo nie ma” (zdarzają się przypadki nie zabrania z miejsca odpoczynku wszystkich uczestników wycieczki);


15. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu , w czasie zwiedzania , przejazdów
       oraz przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan
      liczbowy uczestników.
16. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową.
17. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych ( burza, śnieżyca,
      gołoledź) wycieczkę należy odwołać!
18. Jeżeli osoba pozostająca pod opieką ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, należy
      zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzić fachową pomoc
        medyczną. O każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić:
    -rodziców/prawnych opiekunów/poszkodowanego
    -dyrektora szkoły.

 

 

 


Obowiązki i uprawnienia kierownika wycieczki.

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel posiadający
    uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika, instruktora turystyki
   kwalifikowanej, pilota wycieczek lub zaświadczenie ukończenia kursu kierowników

   wycieczek szkolnych.
2. Zadania kierownika wycieczki;
-  opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu
   oraz wypełnienie karty wycieczki;
-  opracowanie regulaminu wycieczki oraz zapoznanie z nim wszystkich uczestników;
-  zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami bezpieczeństwa

   oraz zapewnienie  warunków
   do ich realizacji;
-  określenie zadań dla poszczególnych opiekunów w zakresie realizacji programu
   wycieczki;
-  nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę  pierwszej

   pomocy;
-  przydział zadań wśród uczestników imprezy;
-  dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
3. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na
    uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który:

Ø      nie przestrzega regulaminu szkoły i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki;

Ø      otrzymał nieodpowiednia lub naganną ocenę klasyfikacyjna z zachowania.


Zadania opiekuna wycieczki.

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami.
2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu

     imprezy.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym  

    uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.

Prawa i obowiązki uczestników wycieczki

1.  Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział

     w  wycieczce.

                  2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy

    bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz  palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają

    przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

 

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika

    wycieczki.

9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków

    krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów

    tych obiektów.

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11.W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki

     lub opiekuna

12.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze

     statutem szkoły.

13. Zgłaszanie propozycji rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych 

      wycieczki.
14. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie.
15. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.
16.  Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych

    krzywdach, szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.


 

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 2 855
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl