mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin pracy

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Tekst jednolity Kodeksu Pracy z dnia 23 XII 1997 r ( Dz.U. z 1998 nr 21 poz. 94) oraz późniejszymi zmianami: Dz.U. z 1998 r nr 106 poz. 668, nr 113 poz. 717, z 1999 r nr 99 poz. 1152, z 2000 r. nr 11 poz 84, nr 28 poz. 301, nr 52 poz. 538, nr 99 poz. 1075, nr 111 poz. 1194, nr 123 poz. 1354, nr 128 poz. 1405, nr 154 poz. 1805, z 2002 r. nr 74 poz. 676, nr 135 poz. 1146, nr 155 poz. 1286, nr 199 poz. 1673, nr 200 poz. 1679.
 2. Art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4-5 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami)
 3. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach – prowadzonych przez miasto Łódź, po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zarejestrowany przez MP i PS, który wszedł w życie od dnia 1 czerwca 1997r.
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi oraz określającym związane z procesem pracy - prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

 

 1. Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 

 1. Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników z treścią regulaminu. Pracownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu na oświadczeniu pisemnym, które włącza się do akt osobowych.

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

·         „pracodawcy” - rozumie się przez to szkołę reprezentowaną przez dyrektora szkoły;

 

 

·         „pracowniku” - rozumie się przez to wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołanie lub mianowanie.

 

5. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy

    udziela pracodawca lub upoważniona przez niego osoba.

 

6. W sprawach nie uregulowanych szczegółowo niniejszym   

regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz innych ustaw dotyczących prawa pracy.

 

W zakresie wskazanym w ust. 1 regulamin w szczególności określa:

 

·         Obowiązki pracodawcy.

·         Prawa pracodawcy.

·         Obowiązki pracownika.

·         Prawa pracownika.

·         Organizację i porządek.

·         System i rozkład czasu pracy.

·         Warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po pracy.

·         Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy.

·         Terminy, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia.

·         Naruszenie porządku i dyscypliny pracy

·         Stosowanie nagród i wyróżnień.

·         Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

·         Wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

·         Ochronę pracy kobiet.

·         Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym.

·         Postanowienia końcowe.

 

 

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 2

 

 

Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:

 

1.    Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz stwarzać warunki do osiągania przez pracowników (przy wykorzystaniu ich kwalifikacji i uzdolnień) wysokiej wydajności pracy, zgodnej z treścią zawartej umowy o pracę i zakresem czynności.

2.    Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z:

 

·         zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami,

·         przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, obowiązującymi regulaminami,

·         przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy państwowej
i służbowej,

·         przepisami dotyczącymi równego traktowania kobiet i mężczyzn.

 

3.    Zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające wykonywanie zadań poprzez:

 

·         zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przeciwpożarowymi,

·         kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie
i dopuszczenia do pracy tylko pracownika, którego stan zdrowia gwarantuje bezpieczeństwo wykonywanej pracy,

·         prowadzenie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp i p. poż.,

·         wyposażenie pracowników w odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej według obowiązujących norm i czasookresów zużycia.

 

4.    Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za pracę zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.    Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

6.    Stwarzać warunki do adaptacji społeczno - zawodowej.

 

7.    Współpracować z zespołem pracowników oraz organizacjami związkowymi.

 

8.    Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracy pracowników.

 

9.    Prowadzić akta osobowe i dokumentację związaną ze stosunkiem pracy pracowników.

 

10.    Niezwłocznego wydawania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

 

11.    Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

12.    Przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

13.    Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby

pracowników.

 

14.    Zapoznawać pracowników z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy

 

15.    Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika pieniądze i przedmioty wartościowe,

 

16.    Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy właściwej atmosfery.

 

 

PRAWA PRACODAWCY

 

 

§ 3

 

Pracodawca ma prawo:

 

1.    Wydawania pracownikom poleceń w sposób bezpośredni, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.

 

2.    Dokonywać wyboru przy zatrudnianiu pracowników zgodnie
z kwalifikacjami i ogólnie przyjętymi normami.

 

3.    Awansować, nagradzać, wyróżniać – pracowników zgodnie z wymogami prawa pracy.

 

4.    Składać wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych, medali, nagród kuratora, Prezydenta Miasta, Ministerstwa.

 

5.    Stosowania wobec pracownika kar porządkowych przewidzianych przepisami prawa pracy.

 

6.    Określania szczegółowych potrzeb zakładu uzasadniających zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych.

 

7.    Podejmowania wszelkich decyzji i czynności prawnych wynikających
z przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki pracodawcy.

 

8.    Monitorowania sposobu korzystania przez pracownika z mediów i urządzeń będących własnością szkoły ( w tym: telefon, Internet, poczta elektroniczna )

 

 

9.    Nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy za wypowiedzeniem,
a także bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie określonym
w Kodeksie Pracy lub Karcie Nauczyciela.

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 4

Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników pracy i przejawiać odpowiednią inicjatywę oraz stosować się do poleceń przełożonych (jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy, umowy o pracę i Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy), a w szczególności:

1.        Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. W chwili rozpoczęcia pracy być w pełni przygotowanym do wykonywania swoich obowiązków.

2.        Przestrzegać w zakładzie regulaminu pracy i ustalonego pracy porządku.

3.        Przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i spożywania alkoholu

4.        Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych.

5.        Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

6.        Przestrzegać tajemnicy służbowej oraz zasady poufności w stosunku do spraw uczniów, rodziców i pracowników,

7.        Niezwłocznie powiadamiać o wszelkich zmianach danych osobowych i stanu rodzinnego

8.        Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

PRAWA PRACOWNIKA

§ 5

Pracownik ma prawo do:

1.        Wynagradzania za pracę zgodnie z podpisaną umową.

2.        Urlopu zgodnie z Kodeksem Pracy – pracownicy administracji i obsługi, Kartą Nauczyciela - nauczyciele. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed jego terminem pracownik ma obowiązek złożyć podpisany wniosek urlopowy

3.        Świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z ZFŚS, Kartą Nauczyciela.

4.        Do otrzymania świadectwa pracy.

5.        Otrzymywania zakresu obowiązków.

6.        Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę
i posiadanymi kwalifikacjami.

7.        Do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

8.        Do obiektywnej oceny swojej pracy.

9.        Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.

10.   Do równego traktowania.

11.   Do informacji o ryzyku zawodowym.

 

ORGANIZACJA I PORZĄDEK

§ 6

 

Aby zapewnić w szkole porządek każdy pracownik powinien:

 

·         dbać o urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce naukowe stanowiące własność szkoły, oraz zabezpieczać je po zakończeniu pracy oraz na okres ferii i wakacji,

·         wyłączać odbiorniki prądu, tj. komputery , drukarki, czajniki i inne urządzenia elektryczne po zakończonej pracy.

·         zamykać pomieszczenia i umieszczać klucze w ustalonym miejscu,

·         życzliwie i kulturalnie traktować uczniów, rodziców i interesantów,

·         zapobiegać kradzieżom majątku szkoły,

·         dbać o bezpieczeństwo uczniów,

·         systematycznie prowadzić dokumentację wg obowiązujących norm i zwyczajów, a także właściwie ją przechowywać i odpowiednio zabezpieczać,

·         niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym przeszkody w wykonywaniu obowiązków,

·         zawiadamiać kadry o zmianie miejsca zamieszkania,

·         po wygaśnięciu stosunku pracy rozliczyć się z posiadanego sprzętu, pomocy i książek,

·         w szkole obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

 

SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY

§ 7

 1. Pracownicy pedagogiczni rozpoczynają i kończą zajęcia dydaktyczne
  i wychowawcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, opracowanym na dany rok szkolny w oparciu o zatwierdzoną organizację pracy szkoły przez organ prowadzący szkołę, a czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć może być zmieniany w ciągu roku szkolnego jeżeli podyktowane jest to koniecznością organizacyjną.

 

 1. Wszystkich pracowników pedagogicznych obowiązuje uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej. Tylko w wyjątkowych przypadkach dyrektor może zwolnić z uczestnictwa w posiedzeniu.

 

 1. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są również do pełnienia dyżurów w czasie przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Długość poszczególnych przerw ustalana jest tzw. rozkładem dzwonków.

 

 1. Pracownikom pedagogicznym za pracę w sobotę, niedzielę i święto przysługuje dzień wolny, w wyjątkowych przypadkach przyznaje się godziny ponadwymiarowe.

 

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami wykonują pracę w oparciu
  o ustalony harmonogram, opracowany zgodnie z potrzebami szkoły (Załącznik nr 1)

 

 1. Pracownikom tym przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy w celu spożycia posiłku. Jest ona wliczona do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy ustala kierownik administracyjny szkoły (załącznik nr 2)

 

 1. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązują godziny ustalone indywidualnie.

 

 1. Ustala się czas pracy pracowników administracji i obsługi na 40 godzin tygodniowo przy 5-cio dniowym tygodniu pracy i przy rozliczaniu 1 miesięcznym.

 

 1. Pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca pracy bez zezwolenia dyrektora.

 

§ 8

 

 1. Za pracę w niedziele i święta uznaje się pracę wykonywaną w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 530 rano w tym dniu do 530 w dniu następnym.

 

 1. Dniami wolnymi od pracy są wszystkie soboty, niedziele i inne dni świąteczne.

 

 1. Jeżeli sobota jest równocześnie dniem świątecznym to dla pracowników administracji i obsługi pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, do 15 grudnia roku poprzedniego wskazuje w zamian za tę sobotę inny dzień wolny od pracy.

 

 1. Każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela zmniejsza wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że w tym tygodniu pracownik pracuje 4, a nie 5 dni.

 

 1. Jeżeli układ kalendarzowy uzasadnia wprowadzenie dnia wolnego od pracy w okresie międzyświątecznym, dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i z Radą Pedagogiczną, może wprowadzić dzień wolny od pracy w zamian za odpracowanie go w wolną sobotę.

 

 1. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, przysługuje dzień wolny w innym terminie:

·         na wniosek pracownika w tym samym wymiarze czasu.

 

7.   Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 2200 i 600.

 

WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE ZAKŁADU PRACY W CZASIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.

 

 § 9

1.    Obecność w pracy pracownicy pedagogiczni potwierdzają osobiście, wpisem w dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

 

2.    Pracownicy niebędący nauczycielami fakt stawienia się do pracy potwierdzają osobiście podpisem na liście obecności, przed godziną rozpoczęcia pracy.

 

 1. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się już na swoim stanowisku.

 

 1. Sprawdzanie obecności pracowników na stanowisku pracy należy do przełożonych.

 

 1. W przypadku spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zgłosić się do przełożonego, podać powód spóźnienia.

 

 1. Pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca pracy bez zezwolenia dyrektora.

 

 1. Załatwianie spraw służbowych i prywatnych wymagających wyjścia poza teren szkoły w godzinach pracy, może się odbywać tylko po uzyskaniu zgody przełożonego i zostać odnotowane w dzienniku wyjść służbowych z zaznaczeniem powodu i czasu trwania.

 

 1. Przebywanie pracowników na terenie szkoły poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wpuszczenie na teren szkoły osób nieuprawnionych może nastąpić wyłącznie za zgodą dyrektora.

 

 1. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do: sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, gazowych i zaworów wodociągowych, zamknięcia drzwi i okien, załączenia alarmów.

 

 1. Nadzór nad wykonaniem przez pracowników obowiązków, o których mowa w pkt. 8 sprawuje kierownik administracyjny szkoły.

 

 1. W przypadku wystąpienia na terenie placówki jakichkolwiek awarii, pracownik zobowiązany jest zawiadomić o tym dyrektora i podjąć wszelkie działania mające na celu ograniczenie szkody.

 

ZASADY USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI W PRACY I ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 10

 

 1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych - pracownik powinien uprzedzić przełożonego.

 

 1. W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności w pracy telefonicznie, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby, lub przez pocztę. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

 

 1. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 2 będzie usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności (wypadek, ciężka choroba, brak kontaktu z zakładem pracy itp.).

 

 1. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie przedstawiając niezwłocznie ich przyczyny, a na żądanie pracodawcy także odpowiednie dowody.

 

 1. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą pracownika lub jego członka rodziny, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) w dniu przystąpienia do pracy, nie później jednak niż w 7-ym dniu zwolnienia.

 

§ 11

 

Nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają:

 

 1. Niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej.

 

 1. Odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 

 1. Leczenia uzdrowiskowego uznanego za okres niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

 

 1. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.

 

5.    Choroba zakaźna członka rodziny pracownika wymagająca sprawowania osobistej opieki przez pracownika.

 

6.    Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się przez właściwy organ.

§ 12

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w szczególności:

 

 1. W celu wykonywania zadań i czynności ławnika w sądzie i członka komisji pojednawczej,

 

    2.         W celu:

 

·         wykonania powszechnego obowiązku obrony,

·         wezwania do stawienia się w administracji rządowej, samorządowej, sądu, proku­ratury, policji, kolegium, sądu pracy i NIK,

·         przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich, szczepień i badań okresowych stanu zdrowia, o ile nie jest możliwe przeprowadzenie tych badań w czasie wolnym od pracy,

·         oddania krwi lub okresowych badań z tym związanych,

·         wykonania doraźnie jakiegoś ważnego zadania.

·         wykonania czynności związanej z pełnieniem funkcji związkowej, jeżeli ta czynność nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

 

3. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas obejmujący:

 

·         2 dni - w razie ślubu pracownika, urodzenia jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

·         l dzień - w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,

 

4. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do

lat 14, przysługują w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 2 dni wolne od pracy.

 

 5. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.3  pracownikowi      

   przysługuje prawo do wynagrodzenia wraz z nadgodzinami

 

 

§ 13

 

1.  Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy - na następujących zasadach:

 

·         zwolnienia udziela przełożony pracownika,

·         zwolnienie musi być odnotowane w ewidencji wyjść służbowych

·         prawo do wynagrodzenia na czas zwolnienia od pracy oraz za czas usprawiedliwionych spóźnień - pracownik zachowuje - pod warunkiem ich odpracowania,

·         odpracowywanie takich zwolnień i spóźnień nie może być uważane jako praca w godzinach nadliczbowych czy ponadwymiarowych,

·         jeżeli pracownik nie wyraża zgody na odpracowanie czasu zwolnienia czy spóźnienia, wówczas jego wynagrodzenie ulega zmniejszeniu,

TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

§ 14

1.  Wynagrodzenia wypłacane są:

·                zgodnie z Kartą Nauczyciela w następujących terminach:

o                   pracownikom pedagogicznym z góry w pierwszym dniu miesiąca.

           Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie jest wypłacane w pierwszym dniu roboczym następującym po w/w dniu.

 

·                zgodnie z kodeksem pracy oraz tabelami Układu zbiorowego, następujących terminach:

o                   pracownikom nie będącym nauczycielami - nie później niż ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym dzień wolny.

 

 1. Pracownik pedagogiczny nabywa prawa do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy.

 

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe pracowników pedagogicznych dokonywana jest z dołu do czterech dni przed końcem miesiąca. W przypadku, gdy termin wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym dzień wolny.

 

 1. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

 1. Za zgodą pracownika wynagrodzenie przekazywane jest na wskazane przez niego konto bankowe.

 

 1. Wynagrodzenie i inne należności (z wyjątkiem przelewanych na konto) są wypłacane pracownikowi osobiście. Mogą być podjęte przez inną osobę tylko po przedłożeniu osobie wypłacającej upoważnienia z poświadczeniem przez dyrektora szkoły lub notariusza własnoręczności podpisu oraz okazania dowodu osobistego przez osobę upoważnioną.

·         Podpis osoby upoważnionej do pobrania należności w miejscu pokwitowania jest dowodem wypłaty.

 

 

 

NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY

 

 

§ 15

 

1.           Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. pracodawca może zastosować:

·         karę upomnienia,

·         karę nagany,

·         karę pieniężną.

 

2.           Przy stosowaniu kar należy przestrzegać zasady jednej kary za jedno przewinienie. Kary nakłada dyrektor lub zastępująca go osoba, posiadająca uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji.

 

 

§ 16

 

1.        Karę upomnienia stosuje się w przypadku naruszenia regulaminu pracy.

 

 

2.        Karę nagany stosuje się w przypadku naruszeń prowadzących do powstania szkody na rzecz pracodawcy lub dezorganizujących pracę albo w przypadku powtarzania się uchybień, za które nałożono karę upomnienia.

 

3.        Karę pieniężną stosuje się za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub p.poż., za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie na terenie szkoły alkoholu.

 

4.        Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń.

 

5.        Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 17

 

1.    Kara nie może być zastosowana przez pracodawcę po upływie dwóch tygodni od stwierdzenia naruszenia obowiązku pracowniczego.

 

2.    Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

3.    Jeżeli z powodu nieobecności w szkole pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. l nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

4.    O nałożeniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia wkłada się do akt osobowych pracownika.

 

 1. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 

 1. Pracodawca może odstąpić od kary jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.

 

 

§ 18

 

 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

 1. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§ 19

1.      Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

2.      Dyrektor, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu - może w terminie wcześniejszym z własnej inicjatywy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą

§ 20

 1. Niezależnie od odpowiedzialności porządkowej pracowników, nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności nauczyciela i na wniosek pracodawcy odpowiadają przed komisją dyscyplinarną przy Wojewodzie.

§ 21

 

Za ciężkie wykroczenia obowiązków pracowniczych pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Do ciężkich wykroczeń pracowniczych należą:

·         Rażące nieprzestrzeganie ustalonego czasu pracy,

·         Naruszenie obowiązujących przepisów i zasad BHP

·         Rażąca niedbałość wykonania pracy, która może narazić pracodawcę na szkodę,

·         Wykonywanie w godzinach pracy prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy, mogących narazić pracodawcę na szkodę

·         Rażące naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji,

·         Przyjmowanie nieuzasadnionych korzyści majątkowych, mających znamiona korupcji,

·         Dokonanie nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych

·         Bezzasadna odmowa wykonania polecenia.

·         Stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu (konieczne badanie alkomatem)

·         Spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

 

STOSOWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 

§ 22

 

1. Za przejawianie własnej inicjatywy, zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej stosowane są następujące nagrody i wyróżnienia:

·         Nagroda pieniężna.

·         Nagroda rzeczowa.

·         Dyplom uznania,

·         Pochwała na piśmie z wpięciem do akt osobowych.

 

 1. O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe (regulamin nagród).

 

 

 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

§ 23

1.    Dyrektor jest obowiązany:

·         Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

·         Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

·         Organizować, przygotować i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi
z warunkami środowiska pracy;

·         Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy
i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

 

·         Egzekwować przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

·         Zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

2.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

3.    Dyrektor jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki:

 

·         zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

·         zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy

4.    Przeprowadzić Przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępnić je pracownikom.

5.    Nie dopuszczać do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także bez aktualnych badań okresowych.

6.    Przeprowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr zachorowań na choroby zawodowe.

7.    Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenie w tym zakresie.

8.    Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy.

 

§ 24

1.      Pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, gdy:

·         Warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

·         Wykonana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, o czym niezwłocznie zawiadamia przełożonego.

·         Jeżeli powstrzymanie się od wykonania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w punkcie a, pracownik ma prawo oddalić się od miejsca wypadku.

·         Za czas od powstrzymania się od wykonania pracy lub oddalenia się od miejsca zagrożenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

2.      Pracownik po uprzednim zawiadomieniu przełożonego ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

 

§ 25

1.           Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika, a w szczególności pracownik jest zobowiązany:

·         zapoznać się z przepisami i zasadami BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

·         wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami , zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek dyrektora,

·         dbać o należyty stan powierzonych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

·         używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem (Załącznik nr 3),

·         poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarza,

·         niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o zauważonym w zakładzie wypadku albo zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

§ 26

1.       Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

2.       W przypadku stwierdzenia zagrożenia przeciwpożarowego pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym zagrożeniu dyrektora szkoły.

 

3.       Przed rozpoczęciem przez pracownika pracy dyrektor placówki informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniem.

4.       Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w stosownej ewidencji fakt przyjęcia do wiadomości tej informacji. Zaświadczenie znajduje się w teczce akt osobowych.

5.       Dyrektor ma obowiązek niedopuszczenia do wykonania pracy oraz do przebywania na terenie placówki pracowników w stanie po spożyciu alkoholu.

 

§ 27

 

1. Wszyscy pracownicy nowo przyjęci przed przystąpieniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu BHP i p.poż. Na szkolenie to składa się instruktaż ogólny, którego udziela pracownik służby BHP i p.poż. oraz instruktaż szczegółowy - na stanowisku pracy, którego udziela dyrektor lub pracownik upoważniony przez dyrektora szkoły. Jest to udokumentowane na piśmie.

 

2.      Zapoznanie pracowników z przepisami BHP i p.poż. odbywa się w ramach szkoleń podstawowych i okresowych - zgodnie z planem szkoleń.

 

 

§ 28

 

1.      Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.

 

2.      Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 30 dni, pracownik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.

 

§ 29

 

1. Pracodawca organizuje szkolenia okresowe z dziedziny BHP i p.poż

·         Pracowników pedagogicznych i administracyjnych - raz na 5 lat

·         Pracowników obsługi - raz na trzy lata

 

 

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W NARZĘDZIA
I MATERIAŁY, A TAKŻE ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ORAZ W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I HIGIENY OSOBISTEJ

 

§ 30

 

1.      Pracodawca jest zobowiązany wyposażyć pracowników w materiały i narzędzia niezbędne do wykonania pracy na powierzonym stanowisku.

 

2.      Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych j szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

 

3.      Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki higieny osobistej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach (załącznik nr 4).

 

4.      Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach (załącznik nr 3).

 

5.      Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bhp. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

 

6.      Dyrektor ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi tabelę rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także okresu ich użytkowania.

 

7.      Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

 

8.      Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę.

 

9.      Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości uzgodnionej ze związkami zawodowymi (załącznik nr 4).

 

 

OCHRONA PRACY KOBIET

 

§ 32

 

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

 

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży w godzinach nocnych i nadgodzinach.

 

 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracy wymagającej dźwigania ciężarów:

 

·         przy stałym i ręcznym przenoszeniu ciężarów powyżej 15 kg,

·         przy dorywczym i ręcznym przenoszeniu ciężarów powyżej 25 kg,

    Kobiety w ciąży:

·         do 6 miesiąca mogą dźwigać ciężary do 5 kg,

·         po 6 miesiącu dźwiganie ciężarów jest całkowicie zabronione,

 

 1. Kobiet w ciąży nie wolno bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

 

 1. Postanowienia 1 i 2 odnoszą się też do kobiet opiekujących się dzieckiem do lat 4.

 

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwa na karmienie nie przysługuje. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godz. dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

7.    Pracownice pedagogiczne są zwalniane z dyżurów w czasie przerw w okresie ciąży od 5 miesiąca ciąży (po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego).

 

§ 33

 

 

 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także urlopu macierzyńskiego pracownicy.

 

 1. Przepisu tego nie stosuje się do pracowników w okresie próbnym lub zastępstwa za chorą osobę.

 

3.    Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, lub na czas próbny przekraczający 1 miesiąc, która ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

 

 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM

 

§ 34

 

1. Zabrania się zatrudnianie osoby, które nie ukończyły 16 lat.

 

2. Dyrektor placówki może zatrudnić młodocianych, którzy ukończyli:

 

·         co najmniej gimnazjum;

·         przedstawią świadectwo lekarskie, stwierdzające, ze praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu;

 

3. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego:

·         ustala się rodzaje prac wykonywanych w placówce oraz wykaz stanowisk prac dozwolonych pracownikom młodocianym.

 

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.

 

 1. Dyrektor jest obowiązany do prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych.

 

URLOP PRACOWNICZY

 

§ 35

 

 

1.      Pracownikowi szkoły przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego

·         wg Karty Nauczyciela - dla nauczycieli

·         wg Kodeksu Pracy – dla prac. administracji i obsługi

 

 

2.      Część urlopu niewykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wykorzystuje pracownik w innym terminie.

 

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na urlop bezpłatny.

 

4.      W placówce feryjnej urlop pracowników pedagogicznych przysługuje w okresie ferii i wakacji.

 

5.      Pracownikom administracji i obsługi przysługują 4 dni urlopu na tzw. „żądanie”.

 

6.      W przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta dni urlopu na tzw. „żądanie”, wówczas niewykorzystana ilość tych dni  wchodzi do urlopu planowanego w roku następnym.

 

7.      Niewykorzystany urlop za poprzedni rok pracownik musi wykorzystać do 30 marca roku następnego.

 

8.      Wszelkie podania i wnioski o dni wolne i urlopy opiniowane są przez osobę prowadzącą kadry i przez nią też prowadzona jest ich ewidencja.

 

9.      Wymiar urlopu rocznego jest proporcjonalny do czasu pracy pracownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1.    Niniejszy Regulamin Pracy został ustanowiony przez Pracodawcę
i obowiązuje od dnia uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

2.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu muszą być uzgodnione
z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

3.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są podane do wiadomości pracowników i przez nich podpisane

 

4.    Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień Regulaminu do wiadomości
i przestrzegania.

 

5.    Do wszystkich spraw nie uregulowanych przez niniejszy regulamin, stosuje się przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

 

 

Data uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wykaz stanowisk i czas pracy

w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

 

 

Dyrektor                      poniedziałek – piątek     800 - 1600

                                                                      

                                        Wtorek                        900- 1700

 

Zastępca dyrektora       poniedziałek – piątek     745 – 1430

 

 

Administracja

 

   Główny księgowy                poniedziałek – piątek     1300 – 1700

 

   Referent d.s płac         poniedziałek – piątek     830 – 1230

 

   Kierownik adm.           poniedziałek – piątek     730 – 1530

 

   Referent d.s sekret.    poniedziałek – piątek     800 - 1600

                                                                      

                                        Wtorek                        900- 1700

         

 

Obsługa

 

 Konserwator                             poniedziałek – piątek   700 – 1500

 

 robotnik gospodarczy 3/4 etatu   poniedziałek – piątek   630 – 1230

 

 kucharka                                  poniedziałek – piątek   600 – 1400

 

 pomoc kuchni ½ etatu                       poniedziałek – piątek   1000 – 1400

 

 woźna i sprzątaczka

 

        I zmiana                                     600 - 1400

        II zmiana                                  1000 - 1800

        III zmiana                                 1400 - 2200

 

 

Nauczyciele pracują wg  szkolnego rozkładu zajęć

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

Wykaz i zasady przydziału odzieży ochronnej pracownikom obsługi
oraz kadrze nauczycielskiej

 

Zawód

Rodzaj ubrania

Czas używalności

Konserwator

Fartuch drelichowy

Trzewiki s /gum

Beret

Rękawice ochronne

Okulary ochronne

12 miesięcy

24 miesiące

12 miesięcy minimum

do zużycia

do zużycia

Robotnik gospodarczy

Trzewiki skórzano-gum.

Kurtka przeciwdeszczowa

Rękawice ochronne

Ubranie drelichowe

Buty wilcowo-gum.

Czapka ocieplana

Czapka lub beret

24 miesiące

do zniszczenia- min.36 m-cy

do zużycia

18 m-cy

3 okresy zimowe

4 okresy zimowe

24 miesiące

Woźna

Fartuch roboczy                              

Buty profilaktyczne

 

18 miesięcy

12 miesięcy

 

Sprzątaczka

Fartuch roboczy

Buty profilaktyczne

Rękawice gumowe

18 miesięcy

12 miesięcy

wg potrzeb

Nauczyciele W-F

Dres

Podkoszulka

Buty sportowe

Spodenki gimnastyczne

36 miesiące minimum

24 miesięcy

24 miesiące minimum

24 miesięcy

Biblioteka

Fartuch roboczy

 

48 miesiące minimum

 

Technika, przyroda

Fartuch ochronny

48 miesięcy minimum

Kier.adm-gopsodarczy

Fartuch roboczy

 

48 m-ce

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 4

 

 

 

 

 

 

Tabela przydziału środków czystości i herbaty w zależności od wykonywanej pracy

 

 

Stanowisko

Herbata

Mydło

Ręcznik

Nauczyciele

100 g miesięcznie

100 g miesięcznie

1 szt. rocznie

Administracja i obsługa

100 g miesięcznie

200 g miesięcznie

1 szt. rocznie

Pracownik gospodarczy, rzemieślnik,

100 g miesięcznie

200 g miesięcznie

1 szt. rocznie

 

 

Tabela wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w zależności od wykonywanej pracy

 

 

 

I grupa   13 zł.

II grupa  11 zł.

III grupa  8 zł.

Woźna, sprzątaczki, pracownicy gospodarczy, rzemieślnik, kucharki

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele przyrody, techniki, plastyki, biblioteka, kier. gosp

 

 

Ekwiwalent za pranie wypłaca się zgodnie z obowiązującymi, zmieniającymi się przepisami. Pracujący na niepełny etat otrzymują ekwiwalent zmniejszony proporcjonalnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

Harmonogram 15 miniutowych przerw na posiłek, wliczonych do czasu pracy

 

 

 

        I zmiana                                    600 - 1400

       II zmiana                                  1000 - 1800

       III zmiana                                 1400 - 2200

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 5 210
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl