mapa strony   |   kontakt   |

Zakres działania

Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej oraz niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. dba o warunki oraz środowisko wychowawcze, sprzyjając realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 3. Podejmuje działania opiekuńcze nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
 5. Wpływa na kształcenie i wychowanie dzieci w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 6. Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 7. Szkoła obejmuje uczniów szeroką pomocą psychologiczną i pedagogiczną
 8. Szkoła organizuje szczególną opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.
 9. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole licznych kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli, przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i olimpiad przedmiotowych.
   
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 2 650
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl