Regulamin ZFŚS

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 70 z 1996 r. poz.335, Nr 118 poz.561, Nr 139 poz. 647, Nr 147 poz. 686 oraz Dz. U. Nr 82 z 1997 r. poz. 518)
  z późniejszymi zmianami.
 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55 poz.234) z późniejszymi zmianami.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43 poz.168, Dz. U. Nr 19 z 1995 r. poz. 94, Dz. U. Nr 134 z 1997 r.
  poz. 889).
 4. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993 roku w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (MP nr 48 poz.462).
 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” przed dniem 20 lutego danego roku.
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 roku nr 19 poz.239).
 7. Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy, zwłaszcza
  z zakresu prawa cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU

 

§ 1

 

 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Wysokość odpisu dla tej grupy zawodowej wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze ( po przeliczeniu na pełny etat ), skorygowanej w końcu roku do faktycznej liczby nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podst. art. 5 pkt 1 lit a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu  wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Fundusz ten pomniejsza się o środki finansowe na świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

 

 1. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, na podstawie zawartej umowy Fundusz prowadzony jest przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Łodzi.

 

 

II ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

 

§ 1

 

 1. Środki Funduszu zwiększa się o :

 

  1. darowizny od osób fizycznych i prawnych,
  2. odsetki od środków Funduszu,
  3. wpływy ze spłat pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe
  4. środki niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym.

 

 

 

 

 

 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanych dalej Funduszem gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

 

 1. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, podlega niezwłocznemu przekazaniu na rachunek Funduszu w terminie do 30 września każdego roku, z tym że w terminie do 31 maja każdego roku pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

 

 1. Środki Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 

 1. Plan rzeczowo finansowy opracowuje do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego dyrektor szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych.

 

 1. Propozycje podziału świadczeń socjalnych osobom uprawnionym przygotowuje dyrektor szkoły i uzgadnia je z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych do 15 maja każdego roku.

 

§ 2

 

 1. Przyznania świadczeń socjalnych dokonuje zespół socjalny złożony
  z dyrektora szkoły oraz  przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie placówki. Przedstawicieli związków zawodowych wskazuje zakładowa organizacja związkowa.

 

 1. Do korzystania ze świadczeń  Funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z Funduszu dał przepis zawarty w art.2 pkt.5 ustawy oraz osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał sam zakład pracy.

 

Są to w szczególności:

a.      pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b.      pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

c.       pracownicy przebywający na urlopach dla poratowania zdrowia,

d.      pracownicy przeniesieni w stan nieczynny,

e.      członkowie rodzin pracowników,

f.        członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i pobierają rentę rodzinną,

 

 

g.      członkami rodzin, o których mowa wyżej są:

-          pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków,

-          współmałżonkowie, w tym także pracujący.

 

 1. Przyznanie i wysokość dofinansowania świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.

 

 1. Pracownicy samotni, bądź samotnie wychowujący dzieci mają pierwszeństwo w przyznaniu świadczeń, a w przypadku wystarczającej ilości środków, komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania.

 

 1. Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia stanowi dochód przypadający na jednego członka w rodzinie, określany w oświadczeniu pracownika zawierającym informacje o rocznym dochodzie rodziny. Termin złożenia oświadczenia upływa z dniem 31 marca danego roku.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają wnioski oraz oświadczenia w sekretariacie szkoły razem z niezbędnymi załącznikami. Ich brak lub stwierdzone nieprawidłowości spowodują nierozpatrzenie wniosku lub przyznanie świadczenia w minimalnej wysokości.

 

5. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru

świadczeń należnych. Nie korzystanie ze świadczenia nie uprawnia pracowników do żądania ekwiwalentu.

 

6. Funduszem administruje Dyrektor Szkoły, podziału środków i przyznawanie świadczeń dokonuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, tworząc komisję socjalną.

 

7. Posiedzenia komisji odbywają się raz na kwartał lub w razie potrzeby -   doraźnie.

 

IV  ZASADY PODZIAŁU I PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§ 1

 

 1. Podziału środków na cele socjalne i mieszkaniowe dokonuje się po odjęciu świadczeń urlopowych dla nauczycieli.

 

 1. Fundusz dzieli się na:
  1. fundusz socjalny – 70% funduszu
  2. fundusz mieszkaniowy – 30% funduszu

 

 

§ 2

 

1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie (dofinansowanie):

 

a. krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez szkołę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione, w formie kolonii wypoczynkowych i

zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych, po dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty

b. wczasów pracowniczych, leczenia sanatoryjnego i wczasów

profilaktyczno – leczniczych organizowanych lub zakupionych przez szkołę oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu,

  1. wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie,
  2. zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych,
  3. zapomóg socjalnych,
  4. wypoczynku w dniu wolne od pracy organizowanego w formie turystyki, np. wycieczki, działalność sportowo - rekreacyjna
  5. działalności kulturalno – oświatowej w formie dopłat do biletów wstępu m.in. do kin, teatrów, na koncerty, wystawy, imprezy sportowe i rekreacyjne, a także dofinansowanie Klubu Nauczyciela w Łodzi,
  6. pomoc rzeczową dla pracowników z okazji świąt.
  7. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 

 

V ŚWIADCZENIE URLOPOWE DLA NAUCZYCIELI  

 

§ 1

 

 

1.    Ze środków Funduszu każdemu nauczycielowi wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

 

  1. świadczenie urlopowe wypłacane jest do końca czerwca każdego roku,

 

  1. świadczenie urlopowe ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym,

 

 

 

 

  1. nauczyciele zatrudnieni w zwiększonym wymiarze czasu pracy traktowani są przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego jako zatrudnieni w wymiarze podstawowy – etat,

 

  1. nauczyciele zatrudnieni na okres krótszy niż rok szkolny świadczenie urlopowe otrzymują w dniu rozwiązania umowy o pracę,

 

  1. podziału środków Funduszu na wszystkie pozostałe cele dokonuje się po odjęciu świadczeń urlopowych dla nauczycieli.

 

VI WCZASY PRACOWNICZE 

 

§ 1

 

1.    Refundacji wczasów (częściowego zwrotu kosztów) dokonuje się po zakwalifikowaniu wniosku pracownika oraz po przedłożeniu przez pracownika rachunku za indywidualnie wykupione skierowanie. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach – inny dowód wpłaty.

 

 1. Wysokość dopłaty za wczasy jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie pracownika. Ustala się ją na podstawie tabeli odpłatności, sporządzanej w danym roku kalendarzowym na podstawie posiadanych środków.

 

 1. W przypadku niższej ceny skierowania niż ustalony w tabeli próg odpłatności – refundacji dokonuje się odpowiednio do wysokości kosztów skierowania.

 

 1. Dofinansowanie za „wczasy pod gruszą” dokonuje się do ustalonego progu na dany rok kalendarzowy.

 

 1. Wszystkie formy wypoczynku są równoprawne. Osoba uprawniona może z nich korzystać raz na 2 lata.

 

 1. Za turnus wczasowy może zostać uznany wypoczynek (wycieczka) trwający od 10 do 14 dni.

 

 1. Osoby korzystające z pełnopłatnych sanatoriów otrzymują refundację tylko za okres 14 dni, do wysokości progu refundacji wczasów.

 

 1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie do wczasów składają wniosek do sekretariatu szkoły:

 

b.      do końca kwietnia danego roku – akcja letnia

c.       do końca grudnia danego roku – akcja zimowa

 

 

VII WYPOCZYNEK DZIECI MŁODZIEŻY 

 

§ 1

 

 

 1. Dziecko pracownika uczące się (do czasu ukończenia nauki – nie dłużej niż do ukończenia 20 lat) może korzystać z dofinansowania jednej formy wypoczynku w roku kalendarzowym (kolonie, obóz, zimowisko lub wczasy z rodzicami).

 

 

VIII POMOC FINANSOWA I RZECZOWA  

 

§ 1

 

 1. Zapomogi pieniężne przyznaje się osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, losowej i życiowej.

 

 1. Pomoc taka jest bezzwrotna.

 

 1. Wysokość zapomogi uzależniona jest od wysokości posiadanych środków i sytuacji wnioskodawcy.

 

 1. Osoby składające wniosek o zapomogę zobowiązane są dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny, lub oświadczenie o zdarzeniu losowym.

 

 1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla imiennie wskazanej osoby mogą także wystąpić przedstawiciele związków zawodowych lub dyrektor szkoły.

 

§ 2

 

 1. Zakup paczek dla dzieci, do ukończenia przez nie 15 roku życia dokonuje się w wysokości określonej corocznie w tabeli dopłat na dany rok.

 

 1. Decyzję o zakupie bonów towarowych podejmuje dyrektor szkoły i wraz z komisją socjalną dokonuje podziału w zależności od dochodów, zgodnie z tabelą dopłat na dany rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ NA CELE MIESZKANIOWE 

 

§ 1

 

1.    Decyzję w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu mieszkaniowego podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii zespołu socjalnego.

 

 1. Ze świadczeń funduszu mieszkaniowego mogą korzystać pracownicy szkoły zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony, zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownicy korzystający
  z urlopów wychowawczych i zdrowotnych, a także będący w stanie nieczynnym.

 

 1. Po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika, komisja może wyrazić zgodę na dalszą, comiesięczną spłatę pożyczki.

 

 

 

§ 2

 

 1. Pomoc finansowa z funduszu mieszkaniowego jest udzielana w formie pożyczek, bez oprocentowania.

 

 1. Pożyczki mieszkaniowe zabezpiecza się przez poręczycieli, którymi mogą być jedynie osoby pozostające w stosunku pracy na czas nieokreślony zatrudnione w Szkole podstawowej nr 34 w Łodzi.

 

 1. Maksymalną kwotę pożyczki ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
  z zespołem socjalnym.

 

 1. Maksymalny termin spłaty pożyczki nie może przekroczyć:

-           60 miesięcy, w przypadku pożyczki na budowę, zakup lub modernizację domu (mieszkania)

-           36 miesięcy, w przypadku pożyczki na remont mieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

TRYB POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO  

 

 

1.    Zainteresowani składają wnioski o przyznanie pożyczki w sekretariacie szkoły do 15 dnia ostatniego miesiąca półrocza danego roku kalendarzowego (tzn. czerwca i grudnia).

 

 1. Wnioski muszą być zaopiniowane przez dyrektora szkoły.

 

 1. Wnioski w sprawie świadczeń z funduszu mieszkaniowego rozpatruje dyrektor szkoły wraz z zespołem socjalnym dwa razy w danym roku kalendarzowym lub częściej, w zależności od posiadanych środków.

 

 1. Nie stosuje się trybu odwoławczego przy negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

§ 4

 

WARUNKI SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK

 

 

 1. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia jej udzielenia.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej spłata pożyczki może być zawieszona na okres do jednego roku po uprzednim spłaceniu 12 rat zaciągniętej pożyczki. W przypadku zawieszenia spłaty pożyczki okres spłat wydłuża się o okres zawieszenia.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość umorzenia w całości lub części niespłaconej pożyczki udzielonej ze środków funduszu na cele mieszkaniowe.

 

 1. Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczek określają umowy zawierane z pożyczkobiorcami.

 

 1. W razie wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem niespłacona pożyczka udzielona ze środków funduszu podlega zwrotowi. Nie dotyczy to pracowników przeniesionych służbowo, przechodzących na emeryturę lub rentę oraz tych, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją zakładu lub z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy. Na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika, komisja może wyrazić zgodę na dalszą, comiesięczną spłatę pożyczki.

 

 

 

X PRZYZNAWANIE INNYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 

§ 1

 

 1. W zależności od posiadanych środków istnieje możliwość dopłat do:

 

  1. biletów wstępu do kin, teatrów, na występy estradowe,
  2. do krajowych wycieczek turystyczno – krajoznawczych pracowników,

c. wycieczek rekreacyjnych pracowników,

 

 

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

 

 1. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane jedynie w formie aneksu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania go przez strony uprawnione.

 

Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 4 740
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
wydruk z dnia: 9.02.2023 // sp34.lodz.edubip.pl