Regulamin kontroli wewnętrznej

 

 

REGULAMIN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ  SP  NR  34  W  ŁODZI

 

 

§  1

 

Regulamin kontroli wewnętrznej zwany dalej Regulaminem jest dokumentem prawnym opracowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983r.

 

§  2

 

Regulamin określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej opracowanej dla potrzeb SP nr 34 w obszarze gospodarki finansowej, materialnej, personalnej i dydaktyczno wychowawczej.

 

§  3

 

System kontroli wewnętrznej ma na celu określenie stopnia realizacji zadań i efektywności pracy osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi, a w szczególności:

 

a)                  zbadanie zgodności działania pracowników z obowiązującym prawem,

b)                 zbadanie realizacji zadań wynikających z powierzonego zakresu obowiązków i efektywności pracy,

c)                  ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

d)                 określenie sposobów dotyczących likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,

e)                  zapobieganie nieprawidłowościom na terenie zakładu pracy, wywołanym przez osobę w nim zatrudnioną

 

§  4

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi organizuje kontrolę wewnętrzną w obszarach wymienionych w załączniku nr 1, nadzoruje sprawność jej działania oraz odpowiada za należyte wykorzystanie jej wyników.

 

§  5

 

Dyrektor ma prawo wyznaczyć do sprawowania kontroli wybranego obszaru innego pracownika ( załącznik nr 2 ) o ile nie koliduje to z obowiązującymi przepisami prawa. Zadania kontrolne dla tych pracowników zawarte zostają w zakresie ich obowiązków służbowych.

 

§  6

 

Obszar i zakres wykonywanych przez pracowników kontroli musi być określony na piśmie i stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

 

 

§  7

 

Kontrola wewnętrzna jest opracowana w postaci:

 

 1. Kontroli wstępnej – zapobiegającej niepożądanym i nielegalnym działaniom. Obejmuje ona sprawdzenie np.
  • legalności umów, porozumień, zobowiązań
  • celowości zakupów, użytkowania przedmiotów trwałych i nietrwałych pod względem ilościowym i jakościowym

 

 1. Kontroli bieżącej – oceniającej czy działanie pracowników w czasie pełnienia zawodowych obowiązków jest zgodne z przepisami i przebiega prawidłowo, normatywnie i celowo.

 

Dotyczy ona określenia:

 

a)  zgodności stanu majątkowego ( rzeczowego i finansowego ) z wykazem

     ewidencyjnym,

b)      prawidłowości zabezpieczania majątku zakładowego przed zniszczeniem ( pożar,      

kradzież, uszkodzenie),

c)      prawidłowości norm zużycia,

d)     prawidłowości dokumentacji kasowej,

e)      stanu i czytelności ksiąg inwentarzowych,

f)       systematyczności i celowości hospitacji,

g)      rzetelności zapisów w dokumentacji

 

 1. Kontroli następnej – obejmującej badanie stanu faktycznego Szkoły oraz dokumentów odzwierciedlających jego dokonania.

 

Dotyczy ona rzetelności i systematyczności prowadzenia dokumentacji, a zwłaszcza:

 

      a)  kompletności akt personalnych,

      b)  kontroli list obecności, ewidencji zwolnień lekarskich,

      c)  zgodności list płac z zatrudnieniem,

      d)  kontroli dokumentów finansowych, raportów kasowych, zestawień dochodów.

 

§  8

 

 1. Dowodem kontroli są dokumenty w postaci protokołu lub zapisu w książce kontroli wewnętrznej lub notatce służbowej.
 2. Protokół, zapis lub notatka służbowa powinny zawierać:

 

a)      nazwisko osoby kontrolującej i kontrolowanej,

b)      datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

c)      przedmiot kontroli i ustalenia pokontrolne,

d)     podpisy osoby kontrolowanej i kontrolującej

 

 

 

§  9

 

 1. W razie stwierdzenia w toku kontroli jakichkolwiek nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za kontrolę zawiadamia o niej Dyrektora Szkoły oraz rozpoczyna działania w celu usunięcia nieprawidłowości.

 

 1. W razie ujawnienia w toku kontroli działań mających cechy przestępstwa kontrolujący zawiadamia o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły, zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa. W tym przypadku Dyrektor zobowiązany jest powiadomić właściwe organy ścigania.

 

 1. Regulamin kontroli wewnętrznej powinien funkcjonować wraz z instrukcją kontroli wewnętrznej.

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły zostają z nim zaznajomieni i powinni stosować się do zawartych w nim zapisów.

 

 1. Naruszenie zapisów dotyczących zasad działania zawartych w regulaminie  upoważnia dyrektora do wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

 

 1. Regulamin przed zatwierdzeniem powinien zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi.

 

 1. Dzięki sprawnej kontroli wewnętrznej, czytelnemu regulaminowi i instrukcjom zakład pracy można uchronić przed nieprawidłowościami, doprowadzić do harmonijnego funkcjonowania zgodnie z przepisami, w poczuciu odpowiedzialności za swoje działania.

 

 

Niniejszy regulamin został omówiony dnia………………………

 

 

oraz przyjęty do wiadomości i stosowania od dnia………………………..

 

 

 

 

 

DYREKTOR  SZKOŁY

 

 

………………………..

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

Obszary  kontroli w zakresie pracy sekretariatu szkoły stanowią:

 

-          pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w spisie spraw i czy po załatwieniu sprawy przechowywane są w aktach sekretariatu

-          odbiór pism przekazywanych do załatwienia pracownikom jest przez nich kwitowany podpisem i czy pisma po załatwieniu zwracane są do sekretariatu

-          dokumentacja związana z nadzorowaniem obowiązku szkolnego jest prawidłowo i systematycznie prowadzona zarówno w formie druków jak i archiwizowania danych programu komputerowego

-          prowadzi się książkę kontroli szkoły i czy przedkłada się ją do podpisu osobom kontrolującym

-          prowadzi się bieżącą ewidencję  druków ścisłego zarachowania, sprawdza się zgodność ewidencji ze stanem zapasów tych druków

-          uczniowie podpisem potwierdzają odbiór legitymacji, świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń

-          akta osobowe nauczycieli są przechowywane w teczkach osobowych z podziałem na kategorie A, B, C

-          prowadzona jest ewidencja nieobecności pracowników w pracy spowodowanej urlopami wypoczynkowymi, szkoleniowymi, wyjazdami, chorobami

-          dokumenty z lat ubiegłych przechowywane są w archiwum zakładowym odpowiednio zabezpieczonym

-          umowy o pracę z pracownikami jednostki oraz akty kadrowe zostały zawarte na właściwych drukach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy kpie tych umów przekazano do księgowości

-          sprawozdawczość statystyczna jest sporządzona w określonych terminach i zgodnie               z wytycznymi instrukcji

-          sprawozdania statystyczne oraz dokumentacja szkoły przechowywane są w odrębnych teczkach (segregatorach), zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

-          właściwy stosunek do interesantów

-          czuwanie nad terminowością badań lekarskich, szkoleń BHP, przeszeregowań pracowników.

 

Do wiadomości i stosowania:

 

Przedmiotem kontroli w zakresie gospodarki kasowej szkoły są:

 

a)      w zakresie gospodarki kasowej :

-          dokonywanie wypłat gotówkowych następuje jedynie ze środków podjętych                   z rachunków bankowych

-          gotówka podjęta z banku jest wydana jedynie na cele określone przy jej podejmowaniu

-          kasjer podpisał deklaracje o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzoną mu gotówkę i inne walory przechowywane w kasie

-          przekazywanie obowiązków kasjera w przypadku choroby, urlopu itp. innemu pracownikowi odbywa się protokolarnie przez komisję w składzie co najmniej dwóch osób

-          operacje kasowe są udokumentowane tylko na podstawie sporządzonych dowodów przychodowych i rozchodowych

-          wszystkie wpłaty i wypłaty gotówkowe są ujmowane w  raportach kasowych

-          pomieszczenie kasy jest należycie zabezpieczone

-          zapewniona jest ochrona kasy jak również bezpieczeństwo transportu pieniędzy              z banku do kasy

b)      w zakresie dokumentacji wypłat (wydatków) :

-          podstawę dokonania wypłaty stanowią oryginalne dowody ;  kopie dowodów wydatków nie stanowiących wypłatę winny być skasowane przez umieszczenie napisu „nie stanowi podstawę dokonania wypłaty”

-          na dowodach stanowiących podstawę wypłaty za wykonane roboty i usługi oraz za dostarczone materiały jest pisemne potwierdzenie wykonania przyjęcia roboty, usługi lub przyjęcia dostarczonych materiałów przez właściwą osobę (kierownik administracyjno – gospodarczy, itp.)

-          nie jest dokonywana wypłata wynagrodzeń przez pracownika, który sporządził listę płatniczą

-          w decyzjach o wypłaceniu zaliczki jest określony termin, do którego ma być rozliczana

 

 

 

Do wiadomości i stosowania:

Przedmiotem kontroli w obszarze księgowości szkoły są:

 

-          opracowane preliminarze budżetowe zawierają dane dotyczące jednostek miary wskaźników jak: ilość oddziałów, ilość uczniów, ilość etatów wymienione wyżej wskaźniki budżetowe zostały zastosowane w zależności od zadań i wg rozdziałów budżetowych zgodnie z wykazem jednostek miar ustalonych przez Min. Finansów

-          w planach wydatków budżetowych uwzględniono wszystkie potrzeby wynikające                 z nałożonych zadań według rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji wydatków budżetowych

-          w planach jednostkowych wykazuje się dane dot. przewidywania wykonania planów finansowych na rok bieżący

-          do planowych wydatków dot. funduszu płac sporządzone są kalkulacje

-          do § 11 – wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – jest opracowana tabel kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu płac

-          roczne plany finansowe są zatwierdzane do realizacji na dwa dni przez ich oddaniem.

-          sporządza się pisemne decyzje w przypadkach zmian w planach jednostkowych wydatków budżetowych

-          prowadzi się ewidencję zwiększeń i zmniejszeń dokonanych w rocznych planach wydatków budżetowych do poszczególnych rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych, dokonywana jest bieżąca analiza wykonania budżetu

-          na dowodach stanowiących podstawę wypłaty zamieszczona jest prawidłowa podziałka klasyfikacji wydatków budżetowych

-          w kartach wydatków prowadzonych w komórce księgowości ewidencjuje się bieżąco wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków zamieszczoną na zrealizowanych dowodach księgowych

-          na bieżąco, zgodnie z klasyfikacją prowadzi się zapisy w księdze głównej

-          zamierzone wydatki mają pokrycie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji wydatków budżetowych zatwierdzonych planów finansowych

-          wnioskowanie o dokonanie inwentaryzacji i jej rozliczanie

-          przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli kasy

-          należyte zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów księgowych

-          przestrzegane są przepisy dotyczące naruszenia dyscypliny budżetowej oraz rzetelności i terminowości przekazywanych w sprawozdaniach danych

Do wiadomości i stosowania:

Przedmiotem kontroli w zakresie gospodarowania środkami trwałymi i zbiorami bibliotecznymi inwentaryzacji szkoły są:

 

-          księgi inwentarzowe przesznurowano i oparafowano

-          przedmioty posiadające indywidualne cechy, np.: numer fabryczny ewidencjonowane są pojedynczo w księdze inwentarzowej

-          ewidencja w księdze przychodów i  rozchodów w księdze inwentarzowej prowadzona jest na bieżąco

-          środki trwałe oznaczone są inicjałami jednostki i numerem inwentarzowym przedmiotu, natomiast wyposażenie inicjałami jednostki

-          w pomieszczeniach, w których stale znajdują się środki trwałe i wyposażenie umieszczono spis inwentarza (wywieszka inwentarzowa)

-          istnieje zgodność ze stanem ewidencyjnym środków trwałych a stanem faktycznym

-          wyposażenie zniszczone, względnie zepsute przechowywane jest do chwili sporządzenia komisyjnego protokołu

-          protokoły zdawczo – odbiorcze przy zmianach na stanowiskach osób odpowiedzialnych sporządzane są według obowiązujących wzorów

-          na protokołach przekazania środków trwałych figurują podpisy głównego księgowego i dyrektora strony przekazującej i przyjmującej oraz pieczęcie tych jednostek

-          protokoły zniszczenia środków rzeczowych sporządzane są komisyjnie                      (skład 3 osoby); zamieszczane są na nich podpisy członków komisji                                i wyszczególnione wnioski w sprawie wyksięgowania  z ewidencji oraz ewentualnego obciążenia osób winnych

-          na fakturach zakupu znajduje się adnotacja o przyjęciu na stan ewidencyjny oraz pokwitowanie przyjęcia np. przez kierownika biblioteki

-          prowadzona jest na bieżąco ewidencja zbiorów bibliotecznych :

a)      księga inwentarzowa biblioteki

b)      księga ubytków

c)      księga książek, karty czytelnika

-          uszkodzone książki są poddawane renowacji i oprawie

-          ewidencja analityczna księgozbioru jest uzgodniona okresowo z ewidencją syntetyczną księgową

-          osoba odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki czyni starania w celu z ściągnięcia książek niezwróconych

Do wiadomości i stosowania:

 

Przedmiotem kontroli w zakresie inwentaryzacji jest sprawdzenie czy :

 

-          arkusze spisowe z natury przed wydaniem zespołom spisowym i oparafowaniu przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjne ujęto w ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich odbiór został pokwitowany przez przewodniczących komisji spisowych co do każdego formularza

-          osoby odpowiedzialne materialnie za całość i stan składników majątkowych objętych spisem złożyły pisemne oświadczenie stwierdzające, że wszelkie zrealizowane dowody przychodów i rozchodów inwentaryzacyjnych składników zostały ujęte            w ewidencji szczegółowej, księgach inwentarzowych oraz przekazane do księgowości

-          inwentaryzacja przeprowadzona jest w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej

-          arkusze spisu z natury sporządzone zostały w sposób umożliwiający podział ujętych w nich składników majątku według miejsc przechowywania i według osób materialnie odpowiedzialnych

-          dane na arkuszach spisów z natury wpisane zostały w sposób trwały i czy obok zapisów poprawionych przez przekreślenie i zamieszczenie nowego zapisu składają swoje podpisy – członek komisji spisowej i osoba materialnie odpowiedzialna

-          spisy z natury poddane zostały wyrywkowej kontroli przez przewodniczącego komisji inwentarzowej lub kontrolerów przez niego wyznaczonych oraz czy w tej kontroli sporządzono protokoły i oznaczono na spisach, skontrolowano wyrywkowo pozycje

-          po zakończeniu inwentaryzacji zespoły spisowe złożyły przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej na piśmie rozliczenie z przydzielonych arkuszy spisu z natury, jak również informacje o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach          w zakresie gospodarki składnikami majątku (magazynowania, konserwacji itp.)

-          główny księgowy dokonał wyceny składników majątkowych bezpośrednio na arkuszach spisowych i ustalił łączną wartość z podziałem według kont syntetycznych, na których składniki te są ewidencjonowane

-          główny księgowy ustalił różnice inwentaryzacyjne (niedobory i nadwyżki) wynikające z porównania ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych ustalonych w toku spisu z natury, z ilościami i wartościami z ewidencji tych składników oraz czy stwierdzone różnice inwentaryzacyjne naniesione na zestawienia różnic w sposób zezwalający na:

 

 

a)      ustalenie łącznej sumy różnic inwentaryzacyjnych z podziałem jej według poszczególnych kont syntetycznych oraz według osób odpowiedzialnych za stan powierzonych ich pieczy składników majątkowych

b)      powiązanie szczególnych pozycji zestawienia różnic z pozycjami arkuszy spisów z natury wykazują różnice

-          komisja inwentaryzacyjna określiła w protokole przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych i przedłożyła umotywowane wnioski co do sposobu ich ujęcia          w księgach rachunkowych i czy przedstawione wnioski zostały zatwierdzone przez dyrektora

-          różnice inwentaryzacyjne ujęte zostały w księgach roku sprawozdawczego.

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

Przedmiotem kontroli w zakresie gospodarki remontowej jest sprawdzenie czy

 

-          zabezpieczono materiały budowlane dla robót remontowych wykonywanych systemem gospodarczym

-          przeprowadzona jest systematyczna kontrola przebiegu robót w remontowanym obiekcie

-          przeprowadzone są komisyjnie – okresowe przeglądy stanu technicznego budynków wraz z klasyfikacją na rodzaje remontów i czy są one poparte odpowiednimi protokołami

-          prowadzona jest książka obiektu budowlanego

-          prowadzony jest rejestr remontów

-          są opracowane wieloletnie  i roczne plany remontów

-          przed przystąpieniem do remontów zamawiana jest  dokumentacja kosztorysowo -projektowa

-          spełnione są wymogi ustawy o zamówieniach publicznych

-          zawarto umowy z wykonawcami na roboty remontowe

-          zaangażowano inspektora nadzoru przy robotach o większej wartości

 

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie zatrudnienia i funduszu płac jest sprawdzenie czy:

 

-          ilość zatrudnionych pracowników w jednostce oraz wynagrodzenie z tego tytułu mieściło się w limicie zatrudnienia i osobowego funduszu płac przyznanego przez jednostkę nadrzędną za dany rok

-          zatrudnienie pracowników odbywa się zgodnie z założeniami projektu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę nadrzędną

-          zasiłki rodzinne oraz inne świadczenia ZUS są naliczane w oparciu o obowiązujące pisemne oświadczenia i zaświadczenia

-          zaprowadzono karty wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników i czy ewidencja wypłat wynagrodzeń jest bieżąca

-          jest zachowana numeracja kolejna list płac zatrudnionych pracowników i czy na listach płac przed podjęciem gotówki z banku składają na nich podpisy osoby sporządzające listy płac oraz zatwierdzające do wypłat

-          wynagrodzenie z tytułu premii, godzin nadliczbowych itp. pracowników obsługi  są nanoszone w listach płac na podstawie dokumentów stanowiących ich załączniki

-          wysokość wykazanych w listach płac składników wynagrodzeń pracowników jest zgodna z pismami angażującymi i innymi dokumentami dotyczących płac

-          w listach płac potrąca się zdeklarowane składki przez pracowników oraz ich należności z tytułu nakazów płatniczych , jak np. : wezwań komorników sądowych, wyroków sądowych w wysokości uregulowanych obowiązującymi przepisami

-          odprowadzany jest co miesiąc podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terenowego Urzędu Skarbowego

-          odprowadzane są składki z tytułu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, każdorazowo w terminach wyznaczonych przepisami

-          sporządzane są oddzielnie listy płac na zasiłki chorobowe i inne.

-          prowadzona jest systematyczna archiwizacja danych komputerowych

-          na bieżąco i prawidłowo sporządzane są sprawozdania w zakresie powierzonym

-          należyte zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów księgowych ( również danych programu komputerowego)

 

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawdzenie czy:

 

-          jednostka jest wyposażona w obowiązujący sprzęt ppoż.

-          posiadane gaśnice są badane okresowo pod względem przydatności do gaszenia pożaru

-          obiekt posiada sprawną instalację odgromową i czy zleca się okresowo badania sprawności urządzeń

-          w obiekcie znajduje się instrukcja ppoż. i plan ewakuacji oraz czy zaznajomiono uczniów i pracowników z przepisami wymienionej instrukcji i planu ewakuacji

-          w pomieszczeniach utrzymany jest należyty ład,  porządek i estetyka

-          jednostka posiada niezbędną ilość środków do utrzymania czystości i higieny miejsc pracy

-          pracownicy są zaopatrzeni w przysługującą im odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi normami

-          zaprowadzono ewidencję pozaksięgową odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej indywidualnie dla każdego pracownika z uwzględnieniem okresu użytkowania

-          pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bhp i czy w aktach znajdują się dokumenty świadczące o ich przeszkoleniu

-          urządzenia elektryczne są właściwie zabezpieczone przed porażeniem prądem elektrycznym

-          tablice rozdzielcze prądu elektrycznego posiadają oryginalne bezpieczniki, czy są  odpowiednio zabezpieczone i pod zamknięciem

-          w pomieszczeniach zastosowano oświetlenia w zależności od ich przeznaczenia zgodnie      z obowiązującymi normami natężenia światła

-          uszkodzony sprzęt elektryczny (kontakty, gniazda itp.) jest bieżąco naprawiany

-          pomieszczenia higieniczno – sanitarne są należycie utrzymane i dezynfekowane

-          pracownicy posiadają aktualne książeczki zdrowia

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie pracy kierownika administracyjnego jest:

 

-          prawidłowość sporządzania umów wynajmu wraz z naliczaniem odpłatności za korzystanie z sal, egzekwowanie terminowych wpłat,

-          dyscyplina pracy pracowników obsługowych,

-          prowadzenie rejestrów nieobecności, planów urlopów, ewidencji czasu pracy

-          czuwanie nad terminowością badań lekarskich, szkoleń BHP, przeszeregowań płac

-          gospodarka materiałowa,

-          prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kartotek, protokołów przekazania lub zniszczenia

-          wykonywanie zaleceń władz oświatowych, sanitarnych itp.,

-          dokonywanie zakupów do celów konserwacyjno – eksploatacyjnych, środków czystości

-          dokonywanie systematycznej kontroli podległych stanowisk pracy

-          okazywanie właściwego stosunku do interesantów i podwładnych

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie obowiązków  pracowników kuchni jest:

 

 

-          przyrządzanie posiłków zgodnie z wymogami i zarządzeniami władz sanitarnych oraz Instytutu Żywienia,

-          dbałość o sporządzanie smacznych posiłków i estetycznie podawanych,

-          właściwa gospodarka materiałowa, racjonalne zużytkowanie pobranych produktów i ich rozliczanie,

-          prawidłowość przechowywania produktów,

-          higiena własna oraz dbałość o czystość pomieszczeń,

-          prawidłowość obsługi powierzonego sprzętu, użytkowanie zgodne z przepisami BHP

-          dbałość o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich osób przebywających na terenie szkoły

-          realizacja zaleceń służb sanitarnych,

-          rozliczanie artykułów czystościowych

-          użytkowanie odzieży ochronnej

-          przestrzeganie czasu pracy, dyscypliny pracy

-          właściwy, życzliwy stosunek do uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, dbając o właściwą atmosferę pracy

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie obowiązków  pracowników obsługowych szkoły jest:

 

-          właściwy stan sanitarny i higieniczny pomieszczeń szkoły,

-          właściwa gospodarka materiałowa, racjonalne zużytkowanie pobranych artykułów czystościowych i ich rozliczanie,

-          prawidłowość przechowywania powierzonego sprzętu,

-          prawidłowość obsługi powierzonego sprzętu, użytkowanie zgodne z przepisami BHP

-          dbałość o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich osób przebywających na terenie szkoły

-          realizacja zaleceń służb sanitarnych,

-          właściwe użytkowanie odzieży ochronnej,

-          przestrzeganie czasu pracy, dyscypliny pracy,

-          właściwy, życzliwy stosunek do uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, dbając o właściwą atmosferę pracy

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem kontroli w zakresie obowiązków  zastępcy dyrektora szkoły jest:

 

-          systematyczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego:

hospitacji lekcji, pełnienia dyżurów, sprowadzania uczniów do szatni, pracy zespołów przedmiotowych, kół pozalekcyjnych, organizacji uczniowskich

-          nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji szkolnej,

-          czuwanie nad właściwą oprawą i poziomem uroczystości szkolnych,

-          systematyczna realizacja działań zaplanowanych w ramach awansu zawodowego nauczycieli,

-          kontrola realizacji podstaw programowych i wyboru programu,

-          czuwa nad aktualizacją dokumentów szkolnych

-          prawidłowe i terminowe rozliczanie wykazów godzin ponadwymiarowych,

-          kontrola i ewidencjonowanie różnokierunkowych działań szkoły: konkursów, wycieczek, doskonalenia itp.

-          czuwanie nad właściwą organizacją, przygotowaniem i przebiegiem sprawdzianu po szkole podstawowej,

-          terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej,

-          nadzorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów oraz estetyką pomieszczeń

-          racjonalny przydział zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

-          kontrola aktualizacji gazetek ściennych i strony WWW szkoły

 

 

 

 

 

Do wiadomości i stosowania:

 

Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 13 467
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
wydruk z dnia: 9.02.2023 // sp34.lodz.edubip.pl