Regulamin przyjęć

Wersja archiwalna z dnia 25.08.2009

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru. Rodzice chcący aby Ich dziecko uczyło się w naszej szkole proszeni są o składanie podań w sekretariacie szkoły w dowolnym dla nich terminie.
1. Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.
2. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.
3. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:
• pisemnej deklaracji ( podania ) obojga rodziców,
• potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego – dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,
• dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy – dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej
• powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka
4. O przyjęciu do szkoły dzieci spoza rejonu decyduje kolejność składania podań.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły oraz dzieci tańczące w zespole „Pędziwiatry”.
6. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu.
7. Podania rodziców (prawnych opiekunów) rozpatruje komisja w składzie trzyosobowym.
8. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat życia do13, nie później jednak niż do 18 roku życia.
9. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.


 

Podpisał: Agnieszka Błażejczyk
Dokument z dnia: 25.08.2009
Dokument oglądany razy: 2 260
Opublikował: Agnieszka Błażejczyk
Publikacja dnia: 25.08.2009
 
wydruk z dnia: 12.07.2020 // sp34.lodz.edubip.pl